Indija

Dajatve v Indiji


Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Z Indijo potekajo pogajanja o sporazumu o prosti trgovini, ki so se začela leta 2007, zadnji krog pogajanj je bil leta 2013. Indija je upravičena do enostranskih preferencialnih tarif iz splošne sheme preferencialov EU (GSP), ki enostranske trgovinske preferenciale pogojuje s spoštovanjem človekovih pravic in pravic delavcev.
Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dohodka pravnih oseb. Davčna stopnja je za domača in za tuja podjetja različno visoka in je glede na višino prihodkov podjetja lahko povečana za davčni dodatek (surcharge). Vsa podjetja plačajo še solidarnostni davek za zdravstvo in izobraževanje v ruralnih krajih (cess) v višini 4% osnovnega davka.

Za domača podjetja znaša davčna stopnja 30%, povišana za 4% solidarnostni davek, tako da znaša efektivna davčna stopnja 31,2%. Podjetja z letnim prihodkom nad 10 milijonov INR plačujejo še 7% davčni dodatek (efektivna davčna stopnja 33,384%), podjetja z letnim prihodkom nad 100 milijonov INR pa 12% davčni dodatek (efektivna davčna stopnja 34,944%).

Domača podjetja, katerih letni promet v določenem obdobju ne presega 4 milijarde INR velja 25% davčna stopnja, povišana za 4% solidarnostni davek in davčni dodatek v skladu z višino letnega dohodka), tako da znaša efektivna davčna stopnja največ 27,82%.
Domača podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zaprosijo tudi za poseben ugoden davčni režim (t.i. consessional taxation regime) z znižanim davčnimi stopnjami (15% in 22%).

Za tuja podjetja znaša davčna stopnja 40%. Efektivna davčna stopnja znaša z vključenim solidarnostnim davkom 41,6%. Tuja podjetja z letnim prometom nad 10 milijonov INR plačujejo še 2% davčni dodatek, tuja podjetja z letnim prihodkom nad 100 milijonov INR pa 5% davčni dodatek, tako da znaša efektivna davčna stopnja 42,432% oz. 43,68%.

Rezidenti (kapitalske družbe, ki so ustanovljene v Indiji ali imajo v Indiji center dejanske uprave in osebne družbe, ki so v celoti ali delno upravljane ali nadzorovane iz Indije) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka, ustvarjenega v Indiji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ki izvira iz Indije. Tuje podružnice so obdavčene na enak način kot tuje družbe.

Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je dobiček družbe, ki je sestavljen iz dobičkov iz poslovanja oz. trgovanja, pasivnih prihodkov (najemnine, licenčnine, obresti od posojil idr.) in kapitalskih dobičkov, zmanjšan za priznane stroške (stroške poslovanja).

Alternativni minimalni davek (Alternative minimum tax - MAT) znaša 15% in je ob izpolnjevanju pogojev povečan za dodatni davek in solidarnostni davek. Nekateri dohodki so izključeni iz MAT (dobički iz transakcij vrednostnih papirjev, obresti, licenčnine in plačila za tehnične storitve tujih podjetij, dohodki domačih podjetjih, ki opravljajo dejavnosti na področju infrastrukture in energetike idr.). Plačani MAT se lahko uveljavlja pri naslednjih plačilih davka na dohodek pravnih oseb in ga je mogoče prenesti naprej za 15 let.

MAT plačujejo podjetja, katerih davčne obveznosti ne dosegajo 15% davčne osnove. MAT se ne uporablja za tuja podjetja, ki v Indiji nimajo stalne PE v Indiji, in tuja podjetja, katerih skupni dohodek izhaja izključno iz ladijskega prometa, raziskovanja mineralnih olj, poslovanja z letali, civilne gradnje v projektih na ključ (zanje veljajo druga davčna pravila).

Dividende: domača podjetja so na splošno zavezana davku od dohodka pravnih oseb za dividende iz domačega in tujega izvora, čeprav lahko pod določenimi posebnimi pogoji domače podjetje od svojega obdavčljivega dohodka odšteje dividende, prejete od drugega domačega podjetja, tujega podjetja ali poslovnega sklada.

Kapitalski dobički: davčna obravnava kapitalskih dobičkov je odvisna od tega, ali so dobički dolgoročni ali kratkoročni. Dobički so dolgoročni za sredstva, ki so v lasti 3 leta ali več (delnice, ki kotirajo na borzi in nekateri vrednostni papirji 1 leto, delnice, ki ne kotirajo na borzi, in nepremičnine 2 leti).

Davčne stopnje za dolgoročne kapitalske dobičke znašajo glede na vrsto sredstev 10% ali 20%, v nekaterih primerih je možno pri določitvi osnove upoštevanje inflacije.

Kratkoročni kapitalski dobički so glede na vrsto sredstev obdavčeni s 15%, 20% ali standardno davčno stopnjo.

Glede na vrednost letnega prometa se poleg davka na kapitalske dobičke lahko plača še davčni dodatek.

Izgube se lahko prenesejo naprej do 8 let, start up podjetja pa lahko izgube prenesejo naprej za 10 let.
 
Na voljo so različne davčne olajšave in spodbude, med drugim do 100% davčni odbitki za stroške znanstveni raziskav, ki jih izvede indijsko podjetje ali indijska raziskovalna ustanova, do 100% davčni odbitek za naložbe v osnovna sredstva v nekaterih panogah in za naložbe v infrastrukturo, razvojne projekte na področju kmetijstva idr.

Posebne spodbude so na področju start up podjetij (do 100% oprostitev davka na dohodek v obdobju 3 let) in za podjetja, ki poslujejo v conah IFSC in GIFT City (do 100% oprostitev davka na dohodek v obdobju 10 let).

 

Davek po odbitku


Dividende: 20%, 10%

Za dividende, ki jih indijska družba izplača nerezidentom, znaša davčna stopnja davka po odbitku 20% (globalno potrdilo o lastništvu 10%). Davčna stopnja je povečana za dodatni davek v višini 0%, 2% ali 5% in za solidarnostni davek v višini 4%, tako da lahko znaša efektivna stopnja davka po odbitku do 21,84%.

V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/0416/16) lahko ob izpolnjevanju pogojev (najmanj 10% kapitalska udeležba) slovenska podjetja uveljavijo znižane stopnje, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend oziroma 15% v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 5%, 20%

Na obresti, ki jih indijska družba izplača nerezidentom, znaša davčna stopnja davka po odbitku 20% (povečana za dodatni davek v višini 0%, 2% ali 5% in za solidarnostni davek v višini 4%), tako da lahko znaša efektivna stopnja davka po odbitku do 21,84%. Obresti za nekatera specifična posojila s strani nerezidenta so obdavčene s 5% davčno stopnjo (povečano za dodatni davek in solidarnostni davek). Za nerezidente, ki ne izpolnjujejo določenih pogojev (identifikacijska davčna številka PAN idr.) lahko davčna stopnja znaša do 40% (plus dodatni davek in solidarnostni davek).

V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. (Ur.l. RS-MP št. 13/04, 16/16), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska obresti, lahko slovenska podjetja uveljavijo znižane stopnje. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Licenčnine: 20%
Za licenčnine in avtorske honorarje ter honorarje za strokovne storitve, ki jih indijska družba izplača nerezidentom, velja 20% davčna stopnja. Davčna stopnja je povečana za dodatni davek v višini 0%, 2% ali 5% in za solidarnostni davek v višini 4%, tako da lahko znaša efektivna stopnja davka po odbitku do 21,84%.

V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/04, 16/16) lahko slovenska podjetja uveljavijo znižane stopnje, saj ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Podporne tehnične storitve: 20%

Za podporne tehnične storitve, ki jih indijska družba izplača nerezidentom, velja 20% davčna stopnja. Davčna stopnja je povečana za dodatni davek v višini 0%, 2% ali 5% in za solidarnostni davek v višini 4%, tako da lahko znaša efektivna stopnja davka po odbitku do 21,84%.

Če se ta plačila lahko opredelijo kot običajni poslovni dobiček, lahko slovenska podjetja v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/04, 16/16) uveljavijo oprostitev od obdavčitve.

Za nekatere specifične storitve (npr. e-poslovanje), ki jih rezidenčna družba ali nerezident s stalno poslovno enoto v Indiji plača nerezidentu, ki v Indiji nima stalne poslovne enote, se plača 1%, 2% ali 6% izravnalna dajatev po odbitku.

 

Prometni davek (Good and Services Tax – GST)

Indija ne uporablja davka na dodano vrednost, ampak ga je leta 2017 nadomestila z davkom na promet blaga in storitev (Good and Services Tax – GST), ki se plačuje za promet in na uvoz blaga in storitev. Za izvoz in dobave v posebnih ekonomskih conah se GST ne plačuje.

Zavezanci za GST so vsi, ki imajo letni dohodek vsaj 4 milijone INR (2 milijona INR v nekaterih državah).

Stopnje GST: 0%, 5%, 12%, 18% in 28%. Standardna stopnja ni določena, za največ blaga in storitev pa se uporablja 18%. Posebne davčne stopnje veljajo za neobdelane drage in poldrage kamne (0,1% in 0,25%) in za zlato (3%).

Alkoholne pijače in nekateri naftni izdelki so ostali v sistemu VAT, višina davka pa je od države do države različna.

Za podjetja relevantni davčni predpisi: Indija ima sklenjenih preko 100 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 13/04, 16/16).

Indija je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument – MLI), ki je za Indijo začel veljati 1. 10. 2019. Od začetka uporabe sporazuma s Slovenijo (od 1.1. 2020 oz. 1.4. 2020) je treba zato pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

Koristne povezave:
Posodobljeno: november 2023


Poglejte si tudi: