Indija

Dajatve v Indiji


Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Z Indijo potekajo pogajanja o sporazumu o prosti trgovini, ki so se začela leta 2007, zadnji krog pogajanj je bil leta 2013. Indija je upravičena do enostranskih preferencialnih tarif iz splošne sheme preferencialov EU (GSP), ki enostranske trgovinske preferenciale pogojuje s spoštovanjem človekovih pravic in pravic delavcev.
 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dohodka pravnih oseb. Davčna stopnja je za domača in za tuja podjetja različno visoka in je glede na višino prihodkov podjetja lahko povečana za davčni dodatek (surcharge).

Za domača podjetja znaša davčna stopnja 30 %. Če letni prihodek podjetja presega 10 milijonov INR, se na odmerjeni davek plačuje dodatek v višini 7 % osnovnega davka, če pa presega 100 milijonov INR, pa se na odmerjeni davek plačuje dodatek v višini 12 % osnovnega davka. Od oktobra 2019 so za podjetja, ki izpolnjujejo pogoje na voljo spodbude v obliki znižanih davčnih stopenj (15 % in 22 %).
Za tuja podjetja in podružnice iz drugih držav znaša davčna stopnja 40 %. Če letni prihodek podjetja presega 10 milijonov INR, se na odmerjeni davek plačuje dodatek v višini 2 % osnovnega davka, če pa presega 100 milijonov INR, pa se na odmerjeni davek plačuje dodatek v višini 5% osnovnega davka.

Vsa podjetja plačajo še solidarnostni davek za zdravstvo in izobraževanje v ruralnih krajih (cess) v višini 4% osnovnega davka.

Efektivne davčne stopnje, ki vključujejo dodatni in solidarnostni davek znašajo:
  • za domača podjetja s prihodkom nad 10 mio INR: 33,384 %
  • za domača podjetja s prihodkom nad 100 mio INR: 34,944 %
  • za tuja podjetja s prihodkom nad 10 mio INR: 42,432 %
  • za tuja podjetja s prihodkom nad 100 mio INR: 43,68 %
Rezidenti (kapitalske družbe, ki so ustanovljene v Indiji ali imajo v Indiji center dejanske uprave in osebne družbe, ki so v celoti ali delno upravljane ali nadzorovane iz Indije) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka, ustvarjenega v Indiji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ki izvira iz Indije. Tuje podružnice so obdavčene na enak način kot tuje družbe.

Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je dobiček družbe, ki je sestavljen iz dobičkov iz poslovanja oz. trgovanja, pasivnih prihodkov (najemnine, licenčnine, obresti od posojil idr.) in kapitalskih dobičkov, zmanjšan za priznane stroške (stroške poslovanja).

Alternativni minimalni davek (Alternative minimum tax - MAT), ki znaša 18,5 % (za družbe, ki so upraviče do spodbud pa 15 %), povečan za dodatni davek in solidarnostni davek, se plačuje od prilagojenega knjigovodskega dobička družb, katerih davčne obveznosti ne dosegajo 18,5 % od davčne osnove. Nekateri dohodki so izključeni iz MAT (dobički iz transakcij vrednostnih papirjev, obresti, licenčnine in plačila za tehnične storitve tujih podjetij, dohodki domačih podjetjih, ki opravljajo dejavnosti na področju infrastrukture in energetike idr.).

Plačani MAT se lahko uveljavlja pri naslednjih plačilih davka na dohodek pravnih oseb in ga je mogoče prenesti naprej za 15 let.

Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo, stopnja obdavčitve pa je odvisna od tega, ali so dobički rezultat dolgoročnih ali kratkoročnih vlaganj. Za dolgoročno naložbo šteje tista, ki je bila opravljena pred 3 in več leti (za delnice, ki kotirajo na borzah in za nekatere vrednostne papirje je ta rok 1 leto; za delnice, ki ne kotirajo na borzi in naložbe v nepremičnine pa 2 leti).

Dobiček iz naslova delnic, ki kotirajo na borzah in nekaterih vrednostnih papirjev so izključeni iz davčne osnove davka na dobiček podjetij, če je bil zanje plačan davek na promet vrednostnih papirjev (Securities Transaction – STT), sicer velja 10 % davčna stopnja. Ostali dolgoročni kapitalski dobički so obdavčeni z 20 % stopnjo (rezidenti; za nerezidente velja tudi tu 10 % stopnja).

Dobički od kratkoročnih naložb (v primeru nakupa delnic, ki kotirajo na borzah in nekaterih vrednostnih papirjev), ki so obdavčeni s STT, so predmet 15 % stopnje, dobički ostalih kratkoročnih naložb pa so obdavčeni po standardni davčni stopnji davka na dobiček podjetij.
Za družbe, ki ne kotirajo na borzi, velja v primeru odkupa lastnih delnic (buyback) 20 % obdavčitev.
Dividende, plačane s strani nerezidenčne družbe so praviloma vključene v davčno osnovo davka na dohodek podjetij, upošteva pa se davek, ki je že bil plačan v tujini. Če pa ima indijsko podjetje v nerezidenčnem podjetju vsaj 26 % delež, so dividende obdavčene z nižjo, 15 % stopnjo, na katero se plačata še dodatni davek in s solidarnostni davek.
Izgube se lahko prenesejo naprej do 8 let.

Na voljo so različne davčne olajšave in spodbude, npr. za start up podjetja, raziskave in razvoj, različne regionalne in sektorske spodbude. Od oktobra 2019 so za podjetja, ki izpolnjujejo pogoje in niso deležna drugih spodbud na voljo spodbude v obliki znižanih davčnih stopenj (15 % v okviru programa Made in India in 22 % za novo ustanovljena podjetja).
 

Davek po odbitku


Dividende: 20 %
Za dividende, ki jih indijska družba izplača nerezidentom, znaša davčna stopnja davka po odbitku 20 %. V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/0416/16) lahko ob izpolnjevanju pogojev (najmanj 10 % kapitalska udeležba) slovenska podjetja uveljavijo znižane stopnje, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 5 %, 20 %
Na obresti, ki jih indijska družba izplača nerezidentom, znaša davčna stopnja davka po odbitku 20 % (povečana za dodatni davek v višini 0 %, 2 % ali 5 % in za solidarnostni davek v višini 4 %), tako da lahko znaša efektivna stopnja davka po odbitku do 21,84 %. Obresti za nekatera specifična posojila s strani nerezidenta so obdavčene s 5 % davčno stopnjo (povečano za dodatni davek in solidarnostni davek). Za nerezidente, ki ne izpolnjujejo določenih pogojev (identifikacijska davčna številka PAN idr.) lahko davčna stopnja znaša do 40 % (plus dodatni davek in solidarnostni davek).

V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. (Ur.l. RS-MP št. 13/0416/16lahko slovenska podjetja uveljavijo znižane stopnje, ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Licenčnine: 10 %
Za licenčnine in avtorske honorarje ter honorarje za strokovne storitve, ki jih indijska družba izplača nerezidentom, velja 10% davčna stopnja (poleg tega pa se na osnovni davek plača še dodatni davek v višini 0 %, 2 % ali 5 % in za solidarnostni davek v višini 4 % osnovnega davka), tako da lahko znaša efektivna stopnja davka po odbitku do 10,92 %.
V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja  (Ur.l. RS-MP št. 13/0416/16) lahko slovenska podjetja uveljavijo znižane stopnje, saj ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Podporne tehnične storitve: 10 %
Za podporne tehnične storitve, ki jih indijska družba izplača nerezidentom, velja 10 % davčna stopnja (poleg tega pa se na osnovni davek plača še dodatni davek v višini 0 %, 2 % ali 5 % in za solidarnostni davek v višini 4 % osnovnega davka), tako da lahko znaša efektivna stopnja davka po odbitku do 10,92 %.
Če se ta plačila lahko opredelijo kot običajni poslovni dobiček, lahko slovenska podjetja v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja  (Ur.l. RS-MP št. 13/0416/16) uveljavijo oprostitev od obdavčitve.
Za specifične storitve (e-poslovanje), ki jih rezidenčna družba ali nerezident s stalno poslovno enoto v Indiji plača nerezidentu, ki v Indiji nima stalne poslovne enote, se plača 6 % izravnalna dajatev po odbitku.
 

Prometni davek (Good and Services Tax – GST)

Prometni davek GST je bil uveden 1. julija 2017 in je nadomestil davek na dodano vrednost (VAT) in druge davke na promet blaga, tako centralnih kot lokalnih oblasti. GST se plača na uvoz blaga in storitev, za izvoz in oskrbo posebnih ekonomski con pa se GST ne plača.

Zavezanci za GST so vsi, ki imajo letni dohodek vsaj 4 milijone INR (2 milijona INR v nekaterih državah).

Stopnje GST: 0 %, 5 %, 12 %, 18 % in 28 %. Standardna stopnja ni določena, za največ blaga in storitev pa se uporablja 18 %. Posebna davčna stopnja velja za neobdelane drage in poldrage kamne (0,25 %) in za zlato (3 %).

Za nekatero luksuzno blago (avtomobili, gazirane pijače, tobačni izdelki) je poleg prometnega davka treba plačati še dodatni davek, ki znaša od 15 % do 96 %.

Alkoholne pijače in nekateri naftni izdelki so ostali v sistemu VAT, višina davka pa je od države do države različna.


Za podjetja relevantni davčni predpisi:  Indija ima sklenjenih 97 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 13/0416/16).

Indija je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument – MLI), ki je za Indijo začel veljati 1. 10. 2019. Pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja je zato treba upoštevati tudi spremembe uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

Koristne povezave:

 
 
Posodobljeno: 27.5.2020