Indija

Ustanavljanje družb v Indiji

 

Organizacijske oblike družb

Indijski Zakon o družbah in druga indijska zakonodaja urejata naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Partnership
partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2-20 partnerjev, vsaj eden mora biti indijski državljan in rezident
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe
Partnerstvo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Nima statusa pravne osebe
Limited Liability Partnership (LLP)
partnerstvo z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, vsaj eden mora biti indijski državljan in rezident
Vsak partner odgovarja za vplačilo deleža in ne odgovarja za nepravilno ravnanje drugih partnerjev, družba za svoje obveznosti  odgovarja z vsemi sredstvi
Družbo vodijo nekateri ali vsi partnerji
 
Hibridna družba z značilnostmi partnerstva in PLC
 
V uporabi večinoma za računovodske, odvetniške ipd. družbe
 
Ima status pravne osebe
 
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo in PLC
Unlimited Company (UC)
družba z neomejeno odgovornostjo
(Public) Unlimited Company (UC)
Private Unlimited Company (PUC)
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 7 ali več ustanoviteljev (UC)
2-200 ustanoviteljev (PUC)
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe
Družbo vodijo organi družbe
Ima status pravne osebe
Smiselno veljajo pravila za LC in PLC
(Public) Limited Company (LC)
delniška družba
Limited by shares
Limited by guarantee
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 7 ali več ustanoviteljev
Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee)
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Private Limited Company (PLC)
družba z omejeno odgovornostjo
Limited by shares
Limited by guarantee
Unlimited
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 do 200 ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee)
Družbo vodijo družbeniki in organi družbe
Družba ima deleže, ki niso predmet javne ponudbe, njihov prenos je omejen
 
One person company (OPC)
enoosebna družba z omejeno odgovornostjo
Limited by shares
Limited by guarantee
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ustanovitelj, ki mora biti indijski državljan in rezident
Odgovornost ustanovitelja je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee)
Družbo vodi direktor

Več infomacij:  

Delniška družba (Public Limited Company - LC)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi sedem ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice, ki so predmet javne ponudbe. Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
Delnice so lahko imenske in prinosniške, navadne in prednostne. Glasovalne pravice prednostnih delnic je omejena na zadeve, ki se tičejo prednostnih delnic; če dividende iz prednostnih delnic niso bile izplačane več kot 2 leti, dobe glasovalno pravico tudi v ostalih zadevah.

Organi upravljanja
Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja LC. Skupščina imenuje upravni odbor, določa politiko poslovanja družbe, odobrava finančna poročila, odloča o statusnih vprašanjih idr. Skupščina se mora sestati vsaj enkrat letno.

Upravni odbor je sestavljen iz najmanj 3 članov, ki morajo biti fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča, vendar mora biti vsaj en član upravnega odbora indijski državljan in rezident. Za družbe, katerih kapital presega 50 mio INR oziroma 100 mio INR, veljajo dodatne zahteve.

V družbah, katerih delnice kotirajo na borzi, morajo najmanj tretjino članov upravnega odbora sestavljati t. i. neodvisni direktorji, to so osebe, ki imajo znanje, izkušnje in integriteto za opravljanje funkcije, ter same ali njihovi ožji svojci niso povezani z družbo na način, ki bi postavljal pod vprašaj  njihovo neodvisnost.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Company - PLC)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo ustanovita najmanj 2 in največ 200 ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev je omejen; način prenosa določa statut.
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.

Organi upravljanja
Glavni organ upravljanja PLC je skupščina, ki imenuje in razrešuje upravo, določa politiko družbe in smernice za upravljanje, odobrava finančna poročila in statusna vprašanja idr.
Skupščina družbenikov se mora sestati najmanj enkrat letno.
Družbo vodi uprava, ki mora imeti najmanj 2 člana. Vsaj en član uprave mora biti indijski rezident, za ostale člane uprave ni omejitev glede državljanstva ali stalnega bivališča.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Indiji

Private Limited Company (PLC)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Delhi
 
  Korak Trajanje Stroški
1 Pridobitev digitalnega podpisa od kvalificiranega overitelja
Ustanovitelji morajo pridobiti digitalni podpis (Class-II Digital Signature Certificate) pri eni od kvalificiranih agencij, ki jih potrdi Ministrstvo za zadeve družb MCA (Ministry of Corporate Affairs). To so NIC, E-Mudhra, MTNL Trust line idr.
1 dan 700 INR do 2.500 INR za vsak podpis
 
2 Preverjanje in rezervacija imena družbe prek aplikacije RUN
Ustanovitelji preverijo razpoložljivost imena družbe in ga rezervirajo pri registru družb s pomočjo aplikacije RUN (Reserve Unique Name) na spletni strani MCA (e-obrazec INC-1).
 
1 dan 1.000 INR
3 On-line vloga SPICe za vpis v register družb (ROC) in pridobitev številk DIN, PAN in TAN
Vloga za vpis družbe v register družb (Registrar of Companies – ROC) se elektronsko vloži v sistem SPICe, do katerega se dostopa prek spletne strani MCA (obrazec INC-32). Z isto vlogo se pridobijo tudi identifikacijska številka direktorja (DIN), številka stalnega računa družbe (PAN) in številka davčnega računa družbe (TAN).
Vlogi na obrazcu INC-32 se priložita izjava družbenikov (MoA) in statut družbe (AoA) na obrazcih INC-33 in INC-34. Obrazce morajo elektronsko podpisati vsi ustanovitelji in direktorji družbe.
Po končanem postopku prejmejo ustanovitelji potrdilo o ustanovitvi (Certificate of Incorporation -CoI) in številke DIN, PAN in TAN.
Za družbe z osnovnim kapitalom, nižjim od 1,5 mio INR je elektronska vloga SPICe brezplačna, takse pa znašajo okoli 2.000 INR.
4 dni okoli 2.000 INR
4 Izdelava žiga družbe
Po zakonu poslovanje z žigom ni obvezno od leta 2013, v praksi pa se še uporablja.
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom) 350 -500 INR
5 Odprtje bančnega računa družbe
Na podlagi potrdila o ustanovitvi lahko družba elektronsko odpre bančni račun  pri komercialni banki.
3 dni brezplačno
6 Prijava zavezancev za GST
Družbe, katerih letni promet presega 2 mio INR morajo biti registrirane za GST. Prijava se vloži na obrazcu GST REG-01 pri Oddelku za trgovino in davke (Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi).
4 dni (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno
7 Prijava zaposlenih na EPFO in ESIC
Družba mora prek portala Shram Suvidha, ki ga je kot enotno okence za delodajalce in delojemalce  vzpostavilo Ministrstva za delo prijaviti zaposlene pri skladu za zaposlovanje EPFO (Employees' Provident Fund Organization) in pri državni zavarovalni družbi ESIC (Employees' State Insurance Corporation). V praksi je za pridobitev potrdila še vedno potreben obisk EPFO.
 
10 dni (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno
8
 
Prijava začetka poslovanja inšpektoratu pri Oddelku za delo
Družba mora on-line prijaviti začetek poslovanja inšpektoratu Oddelka za delo (Department of Labor - Government of NCT of Delhi). Po vnosu podatkov se on-line avtomatsko generira registracijsko potrdilo.
 
hkrati s prejšnjim postopkom brezplačno


Vir: Svetovna banka 2020
 
Posodobljeno: 28.5.2020