Indija

Ustanavljanje družb v Indiji

 

Organizacijske oblike družb

Indijski Zakon o družbah iz leta 2013 in druga indijska zakonodaja urejajo naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Partnership
partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2-20 partnerjev, vsaj eden mora biti indijski državljan in rezident
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe
Partnerstvo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Nima statusa pravne osebe
Limited Liability Partnership (LLP)
partnerstvo z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, vsaj eden mora biti indijski državljan in rezident
Vsak partner odgovarja neomejeno za svoje obveznosti, družba odgovarja z vsemi sredstvi
Družbo vodijo nekateri ali vsi partnerji
 
Hibridna družba z značilnostmi partnerstva in PLC
 
V uporabi večinoma za računovodske, odvetniške ipd. družbe
 
Ima status pravne osebe
 
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo in PLC
Unlimited Company (UC)
družba z neomejeno odgovornostjo
(Public) Unlimited Company (UC)
Private Unlimited Company (PUC)
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 7 ali več ustanoviteljev (UC)
2-200 ustanoviteljev (PUC)
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe
Družbo vodijo organi družbe
Ima status pravne osebe
Smiselno veljajo pravila za LC in PLC
(Public) Limited Company (LC)
delniška družba
Limited by shares
Limited by guarantee
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 7 ali več ustanoviteljev
Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee)
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Private Limited Company (PLC)
družba z omejeno odgovornostjo
Limited by shares
Limited by guarantee
Unlimited
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 do 200 ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee)
Družbo vodijo družbeniki in organi družbe
Družba ima deleže, ki niso predmet javne ponudbe, njihov prenos je omejen
 
One person company (OPC)
enoosebna družba z omejeno odgovornostjo
Limited by shares
Limited by guarantee
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ustanovitelj, ki mora biti indijski državljan in rezident
Odgovornost ustanovitelja je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee)
Družbo vodi direktor

Več informacij:  

Delniška družba (Public Limited Company - LC)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi sedem ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).
Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice, ki so predmet javne ponudbe. Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
Delnice so lahko imenske in prinosniške, navadne in prednostne. Glasovalne pravice prednostnih delnic je omejena na zadeve, ki se tičejo prednostnih delnic; če dividende iz prednostnih delnic niso bile izplačane več kot 2 leti, dobe glasovalno pravico tudi v ostalih zadevah.
Organi upravljanja
Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja LC. Skupščina imenuje upravni odbor, določa politiko poslovanja družbe, odobrava finančna poročila, odloča o statusnih vprašanjih idr. Skupščina se mora sestati vsaj enkrat letno.
Upravni odbor je sestavljen iz najmanj 3 članov, ki morajo biti fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča, vendar mora biti vsaj en član upravnega odbora indijski državljan in rezident. Za družbe, katerih kapital presega 50 mio INR in 100 mio INR veljajo dodatne zahteve.
Mandat 2/3 članov uprave je omejen, 1/3 članov uprave pa opravlja funkcijo neomejeno dolgo (običajno tuji lastniki imenujejo v to tretjino svoje direktorje).
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Company - PLC)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo ustanovi 2 do 200 ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.
Kapital
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev je omejen; način prenosa določa statut.
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
Organi upravljanja
Glavni organ upravljanja PLC je skupščina, ki imenuje in razrešuje upravo, določa politiko družbe in smernice za upravljanje, odobrava finančna poročila in statusna vprašanja idr.
Skupščina družbenikov se mora sestati najmanj enkrat letno.
Družbo vodi uprava, ki mora imeti najmanj 2 člana. Vsaj en član uprave mora biti indijski državljan in rezident, za ostale člane uprave ni omejitev glede državljanstva ali stalnega bivališča.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Indiji


Private Limited Company (PLC)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Delhi
 
  Korak Trajanje Stroški
1 Pridobitev digitalnega podpisa od kvalificiranega overitelja
Ustanovitelji morajo pridobiti digitalni podpis (Class-II Digital Signature Certificate) pri eni od kvalificiranih agencij, ki jih potrdi Ministrstvo za zadeve družb MCA (Ministry of Corporate Affairs). To so NIC, E-Mudhra, MTNL Trust line idr.
 
1 dan 700 INR do 2.500 INR za vsak podpis
 
2 Pridobitev identifikacijske številke direktorja (DIN) pri MCA
Vsaka družba z omejeno odgovornostjo mora imeti vsaj 2 direktorja in vsak mora imeti številko DIN. Vloga se odda on-line na portalu MCA na obrazcu DIR 3 skupaj s fotografijo in skenirano kopijo dokazil o identiteti in o prebivanju, ki ni starejše od dveh mesecev.
1 dan 500 INR za vsak DIN
3 Preverjanje in rezervacija imena družbe pri registru družb
Za preverjanje in rezervacija imena družbe pri registru družb (Registrar of Companies – ROC) se vloži vloga on-line na spletni strani MCA na e-obrazcu INC-1.
1-3 dni 1.000 INR
4 On-line vloga za vpis v register družb (ROC) in plačilo taks
Vloga za registracijo družbe v ROC mora biti vložena elektronsko na predpisanem obrazcu SPICe Form (obrazec INC-32), ki je dostopen na spletni strani MCA.
Takse so odvisne od višine ustanovnega kapitala. Za male družbe znašajo okoli 8.000 INR.
5 dni okoli 8.000 INR (male družbe)
5 Izdelava žiga družbe
Po zakonu poslovanje z žigom ni obvezno od leta 2013, v praksi pa se še uporablja in je potrebno tudi za nekatere postopke ustanovitve družbe (odprtje bančnega računa, registracija pri ESIC idr.).
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom) 500-1.000 INR
6 Pridobitev številke stalnega računa PAN in številke davčnega računa TAN
Takoj po oddaji vloge INC-32 in plačilu taks prejme vlagatelj po elektronski poti šifro SRC (Service Request Number), ki jo vnese na spletni strani MCA in izpolni zahtevo za pridobitev številk PAN in TAN  (obrazca 49A in 49B).
10 dni 93 INR
7 Odprtje bančnega računa družbe
Vse družbe morajo odpreti bančni račun pri komercialni banki.
2 dni brezplačno
8 Prijava zavezancev za GST
Prijava se vloži na obrazcu DVAT-04 pri Oddelku za trgovino in davke (Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi).
 
okoli 9 dni (hkrati s prejšnjim postopkom) 500 INR strošek registracije + 25 INR taksa
9 Prijava na Sklad za zaposlovanje EPFO
Delodajalec mora poslati vlogo za prijavo s kopijami dokazil na EPFO (Employees' Provident Fund Organization)
 
okoli 12 dni (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno
10 Prijava zaposlenih v sistem socialnega varstva pri ESIC
Prijava se vloži on-line pri državni zavarovalni družbi ESIC (Employees' State Insurance Corporation) na obrazcu Form 01. Izdajo se začasne kartice (ESI Cards)
10 dni (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno
11
 
Prijava začetka poslovanja inšpektoratu pri Oddelku za delo
Družba mora on-line prijaviti začetek poslovanja inšpektoratu Oddelka za delo (Department of Labor - Government of NCT of Delhi). Po vnosu podatkov se on-line avtomatsko generira registracijsko potrdilo.
 
hkrati s prejšnjim postopkom brezplačno


Vir: Svetovna banka 2018
 
Posodobljeno: 21.11.2018