Indija

Ustanavljanje družb v Indiji

Organizacijske oblike družb

Indijski Zakon o družbah in druga indijska zakonodaja urejata naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Partnership
partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2-20 partnerjev, vsaj eden mora biti indijski državljan in rezident
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe.
Partnerstvo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Nima statusa pravne osebe.
Limited Liability Partnership (LLP)
partnerstvo z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev, vsaj eden mora biti indijski državljan in rezident.
Vsak partner odgovarja za vplačilo deleža in ne odgovarja za nepravilno ravnanje drugih partnerjev, družba za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi.
Družbo vodijo nekateri ali vsi partnerji.
Hibridna družba z značilnostmi partnerstva in PLC.
V uporabi večinoma za računovodske, odvetniške ipd. družbe.
Ima status pravne osebe.
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo in PLC.
Unlimited Company (UC)
družba z neomejeno odgovornostjo
(Public) Unlimited Company (UC)
Private Unlimited Company (PUC)
Višina osnovnega kapitala ni predpisana, družba se lahko ustanovi tudi brez osnovnega kapitala. 7 ali več ustanoviteljev (UC) oziroma
2-200 ustanoviteljev (PUC).
Partnerji neomejeno odgovarjajo družbi v primeru njenega prenehanja za popolno poplačilo njenih obveznosti.
Družbo vodijo organi družbe.
Ima status pravne osebe
Smiselno veljajo pravila za LC in PLC.
(Public) Limited Company (LC)
delniška družba
Limited by shares
Limited by guarantee
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 7 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Private Limited Company (PLC)
družba z omejeno odgovornostjo
Limited by shares
Limited by guarantee
Unlimited
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 do 200 ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).
Družbo vodijo družbeniki in organi družbe.
Družba ima deleže, ki niso predmet javne ponudbe, njihov prenos je omejen.
 
One person company (OPC)
enoosebna družba z omejeno odgovornostjo
Limited by shares
Limited by guarantee
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ustanovitelj, ki mora biti indijski državljan in rezident.
Odgovornost ustanovitelja je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).
Družbo vodi direktor, ki je lahko edini družbenik.


Več informacij:  

Delniška družba (Public Limited Company - LC)

Ustanovitelji/ delničarji

Public limited company je primerljiva z delniško družbo v slovenskem pravu, njena firma se mora končati z besedo »Limited«.

Delniško družbo lahko ustanovi sedem ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev. Če se število delničarjev zmanjša pod sedem in družba s tako zmanjšanim številom delničarjev posluje dalje kot šest mesecev, delničarji, ki so vedeli, da družba posluje z manjšim številom delničarjev od predpisanega minimalnega števila, po preteku šestih mesecev neomejeno solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe.

Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).

Kapital

Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice, ki so predmet javne ponudbe. Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
Direktor družbe mora v 180 dneh od njene inkorporacije sporočiti registrskemu organu, da je vsak vpisnik delnic plačal vrednost prevzetih delnic.

Delnice so lahko imenske in prinosniške, navadne in prednostne. Glasovalne pravice prednostnih delnic je omejena na zadeve, ki se tičejo prednostnih delnic; če dividende iz prednostnih delnic niso bile izplačane več kot 2 leti, dobe glasovalno pravico tudi v ostalih zadevah.

Organi upravljanja

Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja LC. Skupščina imenuje upravni odbor, določa politiko poslovanja družbe, odobrava finančna poročila, odloča o statusnih vprašanjih idr. Skupščina se mora sestati vsaj enkrat letno.

Upravni odbor je sestavljen iz najmanj 3 in največ 15 članov, ki morajo biti fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča, vendar mora biti vsaj en član upravnega odbora bivati v Indiji najmanj 182 dni v finančnem letu.

V družbah, katerih delnice kotirajo na borzi, morajo najmanj tretjino članov upravnega odbora sestavljati t. i. neodvisni direktorji, to so osebe, ki imajo znanje, izkušnje in integriteto za opravljanje funkcije, ter same ali njihovi ožji svojci niso povezani z družbo na način, ki bi postavljal pod vprašaj njihovo neodvisnost
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Company - PLC)

Private limited company je primerljiva s slovensko družbo z omejeno odgovornostjo, njena firma se mora končati z besedama »Private Limited«.

Zakon o družbah določa, da mora imeti družba osnovni kapital, vendar ne določa najnižjega zneska. V skladu s statutom je prenos deležev družbe omejen. Družba ima najmanj dva in največ 200 družbenikov, vendar se osebe, ki imajo delež v skupni lasti, štejejo za enega družbenika.

Zaposlene v družbi (vključno z nekdanjimi zaposlenimi, ki so obdržali delež tudi po prenehanju zaposlitve v družbi) se ne upoštevajo pri ugotavljanju največjega dopustnega števila družbenikov.

Kot posebno obliko družbe z omejeno odgovornostjo zakon pozna eno osebno družbo (One Person Company).

Najvišji organ družbe je skupščina družbenikov. Enoosebna družba z omejeno odgovornostjo ima najmanj enega direktorja, druge družbe z omejeno odgovornostjo pa najmanj dva, nobena pa ne sme imeti več kot 15 direktorjev.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Indiji

Private Limited Company (PLC)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Delhi
 
  Korak Trajanje Stroški
1 Pridobitev digitalnega podpisa od kvalificiranega overitelja
Ustanovitelji morajo pridobiti digitalni podpis (Class-II Digital Signature Certificate) pri eni od kvalificiranih agencij s seznama Ministrstva za zadeve družb MCA (Ministry of Corporate Affairs).
1 dan odvisno od ponudnika, 800 do 3.000 INR za vsak podpis 
2 Preverjanje in rezervacija imena družbe prek aplikacije RUN
Ustanovitelji preverijo razpoložljivost imena družbe in ga rezervirajo pri registru družb s pomočjo aplikacije RUN (Reserve Unique Name) na spletni strani Ministrstva za zadeve družb MCA (e-obrazec INC-1). 
1 dan 1.000 INR
3 On-line vloga SPICe za vpis v register družb (ROC) in pridobitev številk DIN, PAN in TAN
Vloga za vpis družbe v register družb (Registrar of Companies – ROC) se elektronsko vloži v sistem SPICe, do katerega se dostopa prek spletne strani MCA (obrazec INC-32). Z isto vlogo se pridobijo tudi:
  • identifikacijska številka direktorja (DIN),
  • številka stalnega računa družbe (PAN) in
  • številka davčnega računa družbe (TAN).
     
Vlogi na obrazcu INC-32 se priložita izjava družbenikov v elektronski obliki (e-MoA) in statut družbe (e-AoA) na obrazcih INC-33 in INC-34. Obrazce morajo elektronsko podpisati vsi ustanovitelji in direktorji družbe.
Po končanem postopku prejmejo ustanovitelji potrdilo o ustanovitvi (Certificate of Incorporation -CoI) in številke DIN, PAN in TAN.
Za družbe z osnovnim kapitalom, nižjim od 1,5 mio INR je elektronska vloga SPICe brezplačna, takse pa znašajo okoli 2.000 INR.
4 dni okoli 2.000 INR
4 Odprtje bančnega računa družbe
Na podlagi potrdila o ustanovitvi lahko družba elektronsko odpre bančni račun pri komercialni banki.
3 dni brezplačno
6 Prijava zavezancev za GST
Družbe, katerih letni promet presega 4 mio INR morajo biti registrirane za GST. Prijava se vloži na obrazcu GST REG-01 pri Oddelku za trgovino in davke (Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi).
4 dni (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno
7 Prijava zaposlenih na EPFO in ESIC
Družba mora prek portala Shram Suvidha, ki ga je kot enotno okence za delodajalce in delojemalce vzpostavilo Ministrstva za delo, prijaviti zaposlene pri skladu za zaposlovanje EPFO (Employees' Provident Fund Organization) in pri državni zavarovalni družbi ESIC (Employees' State Insurance Corporation). 
7 dni (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno
8
 
Prijava začetka poslovanja inšpektoratu pri Oddelku za delo
Družba mora on-line prijaviti začetek poslovanja inšpektoratu Oddelka za delo (Department of Labor - Government of NCT of Delhi). Po vnosu podatkov se on-line avtomatsko generira registracijsko potrdilo.
 
hkrati s prejšnjim postopkom brezplačno

Vir: MCA 2023

 
Posodobljeno: november 2023


Poglejte si tudi: