Irska

Ustanavljanje družb na Irskem

Organizacijske oblike družb

Družbe ureja Companies Act 2014, ki je bil sprejet leta 2015 in je povsem na novo uredil oblike družb na Irskem. Partnerstva ostajajo urejena z zakonodajo o partnerstvih.
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Partnership
partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 in največ 20 ustanoviteljev (posebni predpisi za nekatere dejavnosti določajo drugačno najvišje število partnerjev ali ne določajo najvišjega števila partnerjev). Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Nima pravne osebnosti.
Pravila določa Zakon o partnerstvih (Partnership Act 1890).
Limited Partnership (LP)
komanditno partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 do 20 ustanoviteljev (izjemoma do 10 – v bančništvu), od katerih najmanj 1 odgovarja za obveznosti družbe neomejeno (komplementar) in najmanj 1 do višine vloženih sredstev (komanditist). Družbo vodijo komplementarji.
Nima pravne osebnosti.
Pravila določa Zakon o komanditnih partnerstvih
(Limited Partnership Act 1907).
Investment Limited Partnership (ILP)
investicijska komanditna družba
Zakon ne določa najnižjega osnovnega kapitala, temveč najnižji znesek vložka vsakega komanditista (100.000 EUR, z nekaterimi izjemami). 2 ali več ustanoviteljev, od katerih najmanj 1 odgovarja za obveznosti družbe neomejeno (komplementar) in najmanj 1 do višine vloženih sredstev (komanditist). Najmanj en komplementar mora biti kapitalska družba, ustanovljena na Irskem. Družba mora pridobiti odobritev Irske centralne banke. Družbo vodijo komplementarji in uprava. Najmanj 2 direktorja morata biti Irca.
Pravila določa Zakon o investicijskih komanditnih družbah (Investment Limited Partnership Act 1994).
Private unlimited company with a share capital (ULC)
zaprta družba z neomejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom
Najnižji osnovni kapital je 1 EUR. 1 ali več ustanoviteljev.
Za družbine obveznosti odgovarja družba s svojim premoženjem, ustanovitelji pa neomejeno..
Družbo vodijo uprava (najmanj 2 direktorja in sekretar) in družbeniki.
Prenos deležev je omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Act 2014).
Public unlimited company that has no share capital (PULC)
javna družba z neomejeno odgovornostjo brez osnovnega kapitala
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ali več ustanoviteljev.
Za družbine obveznosti odgovarja družba s svojim premoženjem, ustanovitelji pa neomejeno..
Družbo vodijo uprava (najmanj 2 direktorja in sekretar) in družbeniki.
Prenos deležev ni omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Act 2014).
Public unlimited company with a share capital (PUC)
javna družba z neomejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je neomejena.
 
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Prenos deležev je omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Act 2014).
Public Limited Company (PLC)
delniška družba
 
Najnižji osnovni kapital je 25.000 EUR. 1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe. Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Act 2014).
Company Limited by Guarantee without having a Share Capital (CLG)
družba z omejenim jamstvom brez osnovnega kapitala
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na prevzeto osebno jamstvo za plačilo določenega zneska v primeru prenehanja družbe.
To obliko uporabljajo dobrodelne organizacije, trgovska združenja, športni klubi...
Družbo vodi uprava (najmanj 2 direktorja in sekretar).
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Act 2014).
Private Company Limited by Shares (LTD)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 149 ustanoviteljev (možne so izjeme).
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
 
Družbo vodijo uprava (najmanj 1 direktor in sekretar) in družbeniki. Prenos deležev je omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Act 2014).
Designated Activity Company (DAC)
družba z določeno dejavnostjo, ki ima položaj družbe z omejeno odgovornostjo (private company limited by shares) 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 149 ustanoviteljev (možne so izjeme).
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Poslovanje je omejeno na dejavnosti, navedene v statutu družbe. Uporablja se zlasti za skupna vlaganja in za dejavnosti, ki so pod nadzorom vlade.
Družbo vodi uprava (najmanj 2 direktorja in sekretar).
Prenos deležev je omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Act 2014).
Designated Activity Company limited by guarantee having a share capital (DAC limited by guarantee)
družba z določeno dejavnostjo, ki ima položaj družbe z omejenim jamstvom
(CLG), a ima osnovni kapital
Najnižji osnovni kapital je 1 EUR. 1 do 149 ustanoviteljev ustanoviteljev (možne so izjeme).

Odgovornost ustanoviteljev je omejena vložena sredstva in na prevzeto osebno jamstvo za obveznosti družbe ob njenem prenehanju.
Poslovanje je omejeno na dejavnosti, navedene v statutu družbe.
Družbo vodijo uprava (najmanj 2 direktorja in sekretar) in družbeniki.
Prenos deležev je omejen.
Pravila določa Zakon o družbah (Companies Act 2014).

Vir: Companies Act, CRO

Registracijski organ: CRO - Companies Registration Office 
 

Delniška družba (Public Limited Company - PLC)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 25.000 EUR Kapital mora ob registraciji v celoti vpisan. Najmanj četrtina kapitala mora biti vplačana pred registracijo. Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.

Organi upravljanja
Družba mora imeti najmanj 2 direktorja in 1 sekretarja (uprava). Vsaj en direktor mora biti rezident EEA, razen če družba zagotovi garancijo (bond) v višini 25.000 EUR. Omejitev glede državljanstva članov uprave ni. Skupščina delničarjev se sklicuje letno.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Company)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena do praviloma največ 149 pravnih ali fizičnih oseb. Možne so izjeme: v določenih primerih se največjedovoljeno število ustanoviteljev prekorači (npr. če gre za zaposlenega ali nekdanjegazaposlenega v družbi). Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki se morajo glasiti na ime in niso prosto prenosljivi.

Upravljanje
Družba mora imeti najmanj 1 direktorja in 1 sekretarja (uprava). Vsaj en direktor mora biti rezident EEA, razen če družba zagotovi garancijo (bond) v višini 25.000 EUR. Omejitev glede državljanstva članov uprave ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov. 

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Irskem: Private Limited Company
Osnovni kapital: ni predpisan
Sedež: Dublin
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Pripravljalna dejanja
Rezervacija imena družbe, imenovanje direktorja in sekretarja, priprava statuta družbe.


Pri Uradu za registracijo družb (Companies Registration Office - CRO) je priporočljivo vnaprej preveriti ustreznost imena družbe in ga rezervirati, saj lahko ta sicer ob registraciji družbe ime zavrne (ker že obstaja ali je neprimerno). Ime se preveri prek aplikacije CORE.
Imenovanje direktorja in sekretarja, določitev sedeža in poslovnega naslova, priprava statuta in akta o ustanovitvi družbe ali odločitev za uporabo standardiziranega statuta (obrazec).
n/a n/a
2. Registracija družbe pri CRO
Registracija je mogoča bodisi on-line prek sistema Companies Online Registration Environment (CORE) ali prek zastopnika.
Navodila za on line registracijo so na spletni strani CRO, glede na zapletenost organizacijskih oblik pa je priporočljivo postopek izpeljati prek specializiranega zastopnika, kot je npr. Accountant Online, ali drugega zastopnika, ki ga je mogoče najti prek iskalnika računovodij.
5 dni ali več Brezplačno/ okoli 100 EUR
3. Izdelava žiga družbe
Ustanovitelji ali zastopnik družbe naročijo izdelavo žiga družbe.
1 dan brezplačno
4. Prijava na Davčni upravi (Revenue Commissioners) v davčni sistem in sistem socialnega zavarovanja
Ustanovitelji ali zastopnik družbe vložijo pri Davčni upravi on line prijavo za davke prek sistema ROS, s čimer se družba se registrira za davek na dohodek podjetij in davek na dodano vrednost ter prijavi v sistem socialnega zavarovanja (PAYE/PRSI).
1 dan brezplačno
5.  Prijava v Register dejanskih lastnikov
Družbenike, ki imajo 25% ali večji kontrolni delež, je treba v roku 5 mesecev od ustanovitve prijavit v Register dejanskih lastnikov (Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies - RBO. Prijavo je mogoče opraviti elektronsko prek spletne strani RBO
1 dan  brezplačno

Vir: CRO 2022
Koristne povezave:
Urad za registracijo družb (Companies Registration Office - CRO)

 
Posodobljeno: oktober 2022Poglejte si tudi: