Irska

Dajatve na Irskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Irska je članica EU.


Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij je 12,5 % za dobičke iz dejavnosti (trading income). Drugi dobički (non-trading income), kamor štejejo kapitalski dobički, dobički iz najemnin, tujih virov idr. so načeloma obdavčeni s 25 % davčno stopnjo (za nekatere kapitalske dobičke, ki izvirajo iz EU, velja 12,5% stopnja). Napovedana je uvedba nove 15% stopnje, ki bo veljala za multinacionalke v skladu s pravili OECD.

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo center dejanske uprave ali nadzora na Irskem, ali ki so bile ustanovljene po irskem pravu po letu 2015) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Irski in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Irski.

Davčna osnova je dobiček družbe, ki ga sestavljajo dobiček iz dejavnosti, pasivni dobički in kapitalski dobički. Običajni stroški poslovanja se lahko odštejejo od davčne osnove.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe so vključene v davčno osnovo, vendar se lahko uveljavlja v tujini plačani davek. Dividende, ki jih izplača nerezidenčna družba iz EU so davka oproščene, če so izpolnjeni pogoji (vsaj 5% delež v lastništvu najmanj 12 mesecev v obdobju 2 let pred prodajo).

Davčna stopnja znaša 25 % oz. 12,5 % za dividende, ki jih izplačajo družbe iz držav EU in držav podpisnic sporazumov o izogibanju mednarodnega obdavčevanja.

Kapitalski dobički so obdavčeni s 33 % ali 40 % davčno stopnjo. Ob izpolnjevanju nekaterih pogojev (dobički iz osnovnih sredstev, družbe iz držav EU in držav podpisnic sporazumov o izogibanju mednarodnega obdavčevanja) so kapitalski dobički oproščeni davka.

Neto izgube iz poslovanja se lahko neomejeno prenašajo naprej. Pod določenimi pogoji je dovoljen prenos izgub za nazaj, vendar jih je možno pobotati le z dobički, ki izhajajo iz enakih transakcij.

Davčne olajšave: na voljo so številne davčne olajšave:
  • Stroški, povezani z raziskavami in razvojem (R&R), so lahko upravičeni do davčnega dobropisa v višini 25 % ali 30 %.
  • Novoustanovljena podjetja, ustanovljena do leta 2009 do konca leta 2026, so lahko oproščena plačila davka od dohodka pravnih oseb za tri ali pet let.
  • Spodbuja se tudi naložbe v neopredmetena sredstva in v pravice intelektualne lastnine (režim KDB).

Davek po odbitku

Dividende: 25 %

Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom in fizičnim osebam (rezidentom in nerezidentom), znaša 25 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz direktiv EU in sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev (10% kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 25/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 20 %

Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 20 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz direktive EU in sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 25/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %

Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe patentov znaša 20 %, za plačila drugih pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine se davek po odbitku ne plačuje. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz direktive EU in sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 25/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Za plačila storitev tehnične podpore ni davka po odbitku.

Davek na dodano vrednost (Value Added Tax- VAT)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja je 23 %. Znižane stopnje znašajo 13,5 %, 5,5%, 9 % in 4,8 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: prag za obvezno registracijo je 75.000 EUR letnega prometa za družbe, ki dosegajo 90 % dohodka z dobavo blaga in 37.500 EUR letnega prometa za ostale družbe. Za nerezidenčne družbe so pravila enaka kot za rezidenčne.

Za distančne dobave veljajo pravila EU.
 
Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi:
Davčni sporazumi: Irska ima sklenjenih 76 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 25/02).

Irska je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificirala 29. 1. 2019. MLI je za Irsko začel veljati 1.5. 2019. Od začetka uporabe MLI (od 1. 1. 2020 za davke po odbitku in od 1. 11. 2019 za druge davke) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.
 
Koristne povezave:
Posodobljeno: oktober 2022Poglejte si tudi: