Irska

Dajatve na Irskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Irska je članica EU.

 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij je 12,5 % za dobičke iz dejavnosti (trading income). Drugi dobički (non-trading income), kamor štejejo kapitalski dobički, dobički iz najemnin, tujih virov idr. so obdavčeni s 25 % davčno stopnjo.
Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo center dejanske uprave ali nadzora na Irskem, ali ki so bile ustanovljene po irskem pravu po letu 2015) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Irski in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Irski.

Davčna osnova je dobiček družbe, ki ga sestavljajo dobiček iz dejavnosti, pasivni dobički in kapitalski dobički. Običajni stroški poslovanja se lahko odštejejo od davčne osnove.
Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe so vključene v davčno osnovo, vendar se lahko uveljavlja v tujini plačani davek. Davčna stopnja znaša 25 % oz. 12,5 % za dividende, ki jih izplačajo družbe iz držav EU in držav podpisnic sporazumov o izogibanju mednarodnega obdavčevanja.
Kapitalski dobički so obdavčeni s 33 % ali 40 % davčno stopnjo. Ob izpolnjevanju nekaterih pogojev (dobički iz osnovnih sredstev, družbe iz držav EU in držav podpisnic sporazumov o izogibanju mednarodnega obdavčevanja) so kapitalski dobički oproščeni davka.
Neto izgube iz poslovanja se lahko neomejeno prenašajo naprej, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: na voljo so številne davčne olajšave (proste cone, olajšave za R&D naložbe, KDB režim za pravice intelektualne lastnine, olajšave za nova podjetja idr.).
 

Davek po odbitku

Dividende: 20 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom in fizičnim osebam (rezidentom in nerezidentom), znaša 20 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz direktiv EU in sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev (10% kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 25/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 20 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 25 % (15 % za obresti od državnih obveznic). Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz direktive EU in sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 25/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe patentov znaša 20 %, za plačila drugih pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine se davek po odbitku ne plačuje. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz direktive EU in sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 25/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi ni davka po odbitku.
 

Davek na dodano vrednost (Value Added Tax- VAT)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.
Standardna stopnja je 23 %. Znižane stopnje znašajo 13,5 %, 9 % in 4,8 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija: prag za obvezno registracijo je 75.000 EUR letnega prometa za družbe, ki dosegajo 90 % dohodka z dobavo blaga in 37.000 EUR letnega prometa za ostale družbe. Za nerezidenčne družbe so pravila enaka kot za rezidenčne.
Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Konsolidirani zakon o davkih 1997 s spremembami, Zakon o davku na dodano vrednost 2010 s spremembami in letni Finančni zakon.
Davčni sporazumi: Irska ima sklenjenih prek 70 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 25/02).

 

Koristne povezave: