Kitajska

Dajatve na Kitajskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Kitajska je od leta 2001 članica STO in ima podpisanih 14 trgovinskih sporazumov (z državami ASEAN, Singapurom, Pakistanom, Novo Zelandijo, Čilom, Perujem, Kostariko, Islandijo, Švico, Hongkongom, Macaom, Tajvanom, Južno Korejo in Avstralijo).

EU in Kitajska sta leta 2013 začeli pogajanja o sklenitvi investicijskega sporazuma. Trgovinski sporazum med EU in Kitajsko ni podpisan. Carine pri uvozu in izvozu se obračunavajo po standardnih carinskih stopnjah.
 

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Splošna davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 25%. Posebne stopnje veljajo za mala podjetja (20%, če izpolnjujejo nekatere pogoje pa 10% ali 2,5%), podjetja s statusom podjetja z visoko / novo tehnologijo (15%) in podjetja, ki opravljajo določene vrste dejavnosti v spodbujanih kitajskih regijah (15%) ali panogah, npr. razvoj programske opreme (10%).

Zavezanci davka so rezidenčne in nerezidenčne družbe. Družba je rezidenčna, če je ustanovljena na Kitajskem ali če ima na Kitajskem središče dejanskega poslovanja (to je opredeljeno kot upravljanje in nadzor nad proizvodnimi in poslovnimi operacijami, človeškimi viri in finančnimi in premoženjskimi vidiki družbe). Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega na Kitajskem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Kitajskem.

Davčna osnova davka na dohodek podjetij je bruto dobiček podjetja v davčnem letu, zmanjšan za stroške poslovanja (priznava se večina ustrezno dokumentiranih stroškov), izgube in za neobdavčene postavke.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo. Dividende, ki jih prejme rezidenčna družba od druge rezidenčne družbe so praviloma izvzete iz davčne osnove. Dividende, prejete iz tujine, so vključene v davčno osnovo in obdavčene s 25% davčno stopnjo.

Izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za 5 let. Za kvalificirana nova/visoko tehnološka podjetja, mala in srednje velika tehnološka podjetja ter kvalificirane proizvajalce integriranih vezij se lahko podaljša prenos izgub za 10 let naprej. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: znižana 15% stopnja davka na dohodek podjetij, ki velja za nova/visoko tehnološka podjetja in storitvena podjetja z napredno tehnologijo, ter 50% super odbitek za kvalificirane izdatke za raziskave in razvoj (povečan na 75% do leta 2023).

V spodbujanih regijah je za nova/visokotehnološka podjetja na voljo 2 leti popolne davčne oprostitve in nadaljnji 2 leti z znižano 12,5-odstotno davčno stopnjo. Za spodbujane panoge na zahodu Kitajske velja znižana 15% davčna stopnja do 31. decembra 2030, v Pingtanu (Fujian) in Qianhai (Shenzhen) do 31. decembra 2025, v prostotrgovinskem pristanišču Hainan pa do 31. decembra 2024.

Davčne oprostitve in druge oblike prednostne obravnave veljajo za sektor kmetijstva, gozdarstva, živinoreje in ribištva, za industrijo programske opreme in integriranih vezij, za velike infrastrukturne projekte, nekatere okoljske projekte in nekatere prenose tehnologije.

Davek po odbitku

Dividende: 10%
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 10%. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/95), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5% od bruto zneska dividend.

Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 10%
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 10%, povečan za 6% DDV. Največ 10% davčno stopnjo za obresti določa tudi sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/95).

Obresti na obveznice, ki jih pridobijo tuji institucionalni vlagatelji s trga obveznic celinske Kitajske, so oproščene davčnega odtegljaja (tj. odtegljaja davka na dohodek podjetij in DDV) do 31. decembra 2025.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10%
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme..) nerezidentom znaša 10%, povečan za 6% DDV (DDV se praviloma ne plačuje pri licenčninah iz prenosa tehnologije). Največ 10% davčno stopnjo za licenčnine določa tudi sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/95).

Plačila podpornih tehničnih storitev: 25%
Davek po odbitku v višini 25%, povečan za 6% DDV, se plačuje od neto dobička plačil, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/95) se lahko plačani davek ob izpolnjevanju pogojev upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Davek na dodano vrednost

Standardna stopnja DDV, ki velja za dobavo večine blaga in storitev, znaša 13%.

Znižana 9% stopnja velja za nekatera živila, knjige in komunalne storitve, prevozne, gradbene, poštne in osnovne telekomunikacijske storitve, in transferje nepremičnin, znižana 6% stopnja pa velja za telekomunikacijske storitve z dodano vrednostjo, finančne storitve, storitve, povezane s sodobno tehnologijo idr, prehodna 5% znižana stopnja za nekatere transakcije z nepremičninami.

Za mala podjetja znaša davčna stopnja DDV 3%. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Podjetja, z izjemo malih podjetij, se morajo ob ustanovitvi registrirati za DDV.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi:
 

  • Zakon o davku na dohodek podjetij
  • Zakon o DDV
Davčni sporazumi:
  • Kitajska ima sklenjenih preko 100 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 13/95).
  • Kitajska je 7. junija 2017 podpisala MLI (Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i. multilateralni instrument – MLI). Za Kitajsko začne MLI veljati 1.9. 2022.

Od začetka uporabe MLI bo treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.


Koristne povezave:


Posodobljeno: avgust 2022
 

Poglejte si tudi: