Kitajska

Dajatve na Kitajskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Kitajska je od leta 2001 članica STO in ima podpisanih 14 trgovinskih sporazumov (z državami ASEAN, Singapurom, Pakistanom, Novo Zelandijo, Čilom, Perujem, Kostariko, Islandijo, Švico, Hongkongom, Macaom, Tajvanom, Južno Korejo in Avstralijo).
EU in Kitajska sta leta2013 začeli pogajanja o sklenitvi investicijskega sporazuma. Trgovinski sporazum med EU in Kitajsko ni podpisan. Carine pri uvozu in izvozu se obračunavajo po standardnih carinskih stopnjah.
 

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Splošna davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 25 %. Posebne stopnje veljajo za mala podjetja (20 %, če izpolnjujejo nekatere pogoje pa 10 %), podjetja s statusom podjetja z visoko / novo tehnologijo (15 %) in podjetja, ki opravljajo določene vrste dejavnosti v spodbujanih kitajskih regijah.
Zavezanci davka so rezidenčne in nerezidenčne družbe. Družba je rezidenčna, če je ustanovljena na Kitajskem ali če ima na Kitajskem središče dejanskega poslovanja (to je opredeljeno kot upravljanje in nadzor nad proizvodnimi in poslovnimi operacijami, človeškimi viri in finančnimi in premoženjskimi vidiki družbe). Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega na Kitajskem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Kitajskem.
Davčna osnova davka na dohodek podjetij je bruto dobiček podjetja v davčnem letu, zmanjšan za stroške poslovanja (priznava se večina ustrezno dokumentiranih stroškov), izgube in za neobdavčene postavke.
Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo. Dividende, ki jih prejme rezidenčna družba od druge rezidenčne družbe so praviloma izvzete iz davčne osnove. Dividende, prejete iz tujine, so vključene v davčno osnovo in obdavčene s 25 % davčno stopnjo.
Izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.
Na voljo so številne davčne olajšave, med drugim za visoko tehnologijo in raziskave in razvoj (znižane do 15 % davčne stopnje ter uveljavljanje 50 % ali 75 % vrednosti stroškov za naložbe v raziskave in razvoj); spodbude za naložbe v spodbujane regije in v spodbujane dejavnosti (kmetijstvo in ribištvo, programska oprema, infrastruktura, okoljski projekti, prenos tehnologije idr.

Davek po odbitku

Dividende: 10 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 10 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/95), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).
 
Obresti: 10 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 10 %, povečan za 6 % DDV. Največ 10 % davčno stopnjo za obresti določa tudi sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/95).

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme..) nerezidentom znaša 10 %, povečan za 6 % DDV (DDV se praviloma ne plačuje pri licenčninah iz prenosa tehnologije). Največ 10 % davčno stopnjo za licenčnine določa tudi sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/95).

Plačila podpornih tehničnih storitev: 25 %
Davek po odbitku v višini 25 %, povečan za 6 % DDV, se plačuje od neto dobička plačil, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 13/95) se lahko plačani davek ob izpolnjevanju pogojev upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost se plačuje pri dobavah blaga in uvozu ter nekaterih storitvah. Standardna davčna stopnja 17 %, znižana pa 11 %. V teku je obsežna davčna reforma; v drugi polovici leta 2018 naj bi se ti stopnji znižali na 16 in 10 %. Za mala podjetja znaša davčna stopnja DDV 3 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Podjetja, z izjemo malih podjetij, se morajo ob ustanovitvi registrirati za DDV. Obveznost registracije za nerezidente ne velja.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi:

  • Zakon o davku na dohodek podjetij
  • Začasna pravila o DDV

Davčni sporazumi:
Kitajska ima sklenjenih preko 100 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 13/95).
Kitajska je 7. junija 2017 podpisala MLI (Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i.  multilateralni instrument – MLI).

Koristne povezave:Posodobljeno: 4.10.2018