Litva

Dajatve v Litvi

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Litva je članica EU.

 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij je 15 %. Za mikro podjetja (do 10 zaposlenih in do 300.000 EUR letnega dohodka) velja znižana 5-odstotna stopnja.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Litvi) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Latviji in v tujini, zmanjšan za dohodek stalnih poslovnih enot in EEA državah in državah, s katerimi je sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij dohodka, ustvarjenega v Litvi.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.
Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so obdavčene s 15-odstotno davčno stopnjo. Če so izpolnjeni pogoji (10-odstotna udeležba v kapitalu v obdobju vsaj 12 mesecev) so dividende izvzete iz davčne osnove. Dividende, prejete od tujih družb, registriranih v EEA, so prav tako izvzete iz davčne osnove.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s 15-odstotno davčno stopnjo; izjema so kapitalski dobički, prejeti od povezanih družb (25-odstotna lastniška udeležba v obdobju najmanj 2 let).
 
Izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej neomejeno obdobje, če družba še naprej opravlja dejavnost, v kateri so nastale, in sicer do višine 70 % obdavčljivega dohodka (razen mikro družb). Za izgube iz vrednostnih papirjev veljajo posebna pravila in se lahko prenašajo naprej za obdobje 5 let. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: spodbude za naložbe v znanstvene raziskave in razvoj, spodbude za SME, proste cone.
 

Davek po odbitku

Dividende: 15 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 15 %. Ob izpolnjevanju pogojev (10-odstotna kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) ni davka po odbitku.

Med Slovenijo in Litvo je sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 27/01), v katerem je določena enaka stopnja najvišjega davka. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: Na obresti, izplačane nerezidentom iz držav EEA, ni davka po odbitku. Sicer je davčna stopnja 10 %.
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 10%.
V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja, če izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Slovenija ima z Litvo podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 27/01)), v katerem je določena enaka stopnja najvišjega davka (10 %). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev: Za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve, se ne plačuje davek po odbitku.
 

Davek na dodano vrednost (pridetines vertes mokesčio - PVM)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev v Litvi, intrakomunarne dobave blaga in storitev ter za uvoz blaga in storitev. Standardna stopnja je 21 %. Znižani stopnji sta 9 % in 5 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: obvezna za vse osebe, pri katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu preseže 45.000 EUR (v nekaterih primerih 14.000 EUR). Tuje družbe, ki poslujejo v Litvi, se morajo registrirati ne glede na višino dohodka.
 
Glavni davčni zakoni: Davčni zakon

Davčni sporazumi: Litva ima sklenjenih 53 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 27/01).

Koristne povezave: