Litva

Dajatve v Litvi

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Litva je članica EU.
 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij je 15%. Za mikro družbe (do 10 zaposlenih in do 300.000 EUR letnega dohodka) velja znižana 5% stopnja. Ta velja tudi za dohodke, ki so nastali kot produkt znanstvenih raziskav in eksperimentalne razvojne produkcije.

Za obdavčljive dobičke bank in kreditnih zadrug, ki presegajo 2 milijona evrov, se do konca leta 2022 uporablja povišana 20-odstotna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb.

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Litvi) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Latviji in v tujini, zmanjšan za dohodek stalnih poslovnih enot v EEA državah in državah, s katerimi je sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Litvi.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so obdavčene s 15% davčno stopnjo. Če so izpolnjeni pogoji (10% udeležba v kapitalu v obdobju vsaj 12 mesecev) so dividende izvzete iz davčne osnove. Dividende, prejete od tujih družb, registriranih v EEA, so prav tako izvzete iz davčne osnove.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s 15% davčno stopnjo; izjema so kapitalski dobički, prejeti od povezanih družb (več kot 10% lastniška udeležba v obdobju vsaj 2 let).

Izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej neomejeno obdobje, razen če družba preneha opravljati dejavnost, v kateri so nastale, in sicer do višine 70% obdavčljivega dohodka. Za izgube iz vrednostnih papirjev veljajo posebna pravila in se lahko prenašajo naprej za obdobje 5 let.
Rezidenčne družbe lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo tudi izgube svojih podružnic v EU.

Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: spodbude za naložbe v znanstvene raziskave in razvoj, spodbude za SME, za tuje vlagatelje v filmsko industrijo, proste cone. Do leta 2025 so na voljo spodbude za velike naložbene projekte(možna 20 letna popolna oprostitev davka na dohodek podjetij za naložbe nad 20 mio EUR, ki odpirajo vsaj 150 delovnih mest).
 

Davek po odbitku

Dividende: 15%
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 15%. Ob izpolnjevanju pogojev (10% kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) ni davka po odbitku.

Slovenska podjetja lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MP, št. 27/01). Ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend (pogoj: 25% kapitalska udeležba) oziroma 15% v vseh drugih primerih.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 0
Na obresti, izplačane nerezidenčni družbi iz držav EEA, ni davka po odbitku.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10%
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 10%.
V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja, če izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Slovenija ima z Litvo podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MP, št. 27/01), v katerem je določena enaka stopnja najvišjega davka (10%). Na podlagi sporazuma tako ni mogoče doseči dodatnega znižanja stopnje.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve, se ne plačuje davek po odbitku.

 

Davek na dodano vrednost (pridetines vertes mokesčio - PVM)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev v Litvi, intrakomunarne dobave blaga in storitev ter za uvoz blaga in storitev. Standardna stopnja je 21%. Znižani stopnji sta 9% , 5% in 0%. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: obvezna za vse osebe, pri katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu preseže 45.000 EUR (v nekaterih primerih 14.000 EUR). Tuje družbe, ki poslujejo v Litvi, se morajo registrirati ne glede na višino dohodka. Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Glavni davčni zakoni: Davčni zakon

Davčni sporazumi: Litva ima sklenjenih 57 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP, št. 27/01).

Litva je 7. 6. 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI), in ga ratificirala 11. 9. 2018.

Za Litvo je MLI začel veljati 1. 1. 2019 in se je že začel uporabljati (od 1. 1. 2019 za davke po odbitku, od 1.7.2019 pa za ostale davke), zato je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.


Koristne povezave:Posodobljeno: avgust 2022

 

Poglejte si tudi: