Litva

Ustanavljanje družb v Litvi

Organizacijske oblike družb


Litvanski Zakon o družbah ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Ukine bendrija (UB)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev, če družbena pogodba ne določa drugače.
 
Komanditine ukine bendrija (KUB)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za UB.
Akcine bendrove (AB)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 25.000 EUR. 1 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe
Uždaroji akcine bendrove (UAB)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 2.500 EUR. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki.
Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve.
Mažoji bendrija (MB)
mala družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 10 fizičnih oseb;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo družbeniki.
Deleži so prenosljivi s soglasjem družbenikov.
 

Registracijski organ: Centre of Registers
 

Delniška družba (Akcine bendrove - AB)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi en ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne in prednostne; slednjih ne sme biti več kot 1/3. Če imajo vse delnice z glasovalno pravico družbe enako nominalno vrednost, da vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini; če pa so nominalne vrednosti različne, daje en glas delnica z najnižjo nominalno vrednostjo, ostale pa ustrezen večkratnik glasov.

Najnižji osnovni kapital znaša 25.000 EUR.

Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Celotni znesek kapitala mora biti vplačan v roku, ki ga določa statut, vendar največ v roku enega leta od ustanovitve.

Organi upravljanja
Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev. Družba mora imeti najmanj tričlansko upravo ali direktorja; nadzorni svet ni obvezen, vendar mora delniška družba imeti kolegijsko upravo ali kolegijski nadzorni svet.

Zakon izrecno odreja, da v primeru, da družba nima nadzornega sveta, njegovih pristojnosti ne sme prevzeti drug organ. Število članov nadzornega sveta (med 3 in 15) določi statut. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča članov uprave in nadzornega sveta.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Uždaroji akcine bendrove - UAB)

Ustanovitelji/ družbeniki
UAB lahko ustanovi 1 ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 2.500 EUR. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve.

Organi upravljanja
Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.
Ustanoviti je mogoče tudi malo družbo (Mažoji bendrija - MB), ki ima lahko do 10 družbenikov, ki morajo biti fizične osebe. Minimalni osnovni kapital ni predpisan.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Litvi

Uždaroji akcine bendrove (UAB)
Osnovni kapital: 2.500 EUR
Sedež: Vilnius
 
  Korak Trajanje Stroški
1 Priprava statuta in akta o ustanovitvi
Ustanovitelji pripravijo statut in pogodbo o ustanovitvi. Akt mora obvezno vsebovati poslovni naslov družbe v Litvi in ime direktorja družbe.
1 dan Stroški pravnega svetovalca
2 Rezervacija imena podjetja
Rezervacija imena podjetja je obvezno za vse nove družbe. Opravi se on-line pri Registru pravnih oseb. Rezervacija imena stane 16,22 EUR. Izbrano ime mora odobriti tudi Komisija za litvanski jezik.
on-line 16,22 EUR
3 Odprtje bančnega računa in polog osnovnega kapitala
Ustanovitelji odprejo bančni račun in opravijo polog osnovnega kapitala v višini najmanj 2.500 EUR. Bančni račun je mogoče odpreti tudi on-line. 
Nekatere banke zaračunavajo za polog provizijo, večinoma pa je to brezplačno.
1 dan brezplačno
4 Notarska overitev dokumentacije
Ustanovitelji pri notarju overijo dokumentacijo
1 dan odvisno od višine kapitala družbe od 85 do 338 EUR
5 Registracija pri Registru družb, ki vključuje registracijo za davke in socialne prispevke
Družba se v enotnem postopku vpiše v register družb ter prijavi za plačilo davka na dohodek podjetij in DDV pri Davčni upravi ter prispevkov za socialno varstvo pri Skladu za socialno zavarovanje (SODRA).
Dokumenti se lahko predložijo v elektronski obliki neposredno v register, če so izpolnjeni nekateri pogoji (standardni akt o ustanovitvi, elektronski podpis). Sicer je treba dokumente overiti pri notarju.
Predložiti je treba:
  • vlogo za registracijo podjetja;
  • ustanovni akt/ustanovni sporazum;
  • statut družbe;
  • če družba posluje v najetih poslovnih prostorih dovoljenje lastnika prostorov za opravljanje dejavnosti.
3 dni 34 EUR
 
Vir: InvestLithuania 2022


Posodobljeno: avgust 2022
 

Preberite tudi: