Litva

Ustanavljanje družb v Litvi

Organizacijske oblike družb

Litvanski Zakon o družbah ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
ukine bendrija
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
 
komanditine ukine bendrija
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za d.n.o.
Akcine bendrove (AB)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 40.000 EUR. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Uždaroji akcine bendrove (UAB)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 2.500 EUR. 1 do 250 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve.
Mažoji bendrija (MB)
mala družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 10 fizičnih oseb
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo družbeniki. Deleži so prenosljivi s soglasjem družbenikov.
 

Registracijski organ: Centre of Registers

 

Delniška družba (Akcine bendrove - AB)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi en ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne in prednostne; slednjih ne sme biti več kot 1/3. Če imajo vse delnice z glasovalno pravico družbe enako nominalno vrednost, da vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini; če pa so nominalne vrednosti različne, daje en glas delnica z najnižjo nominalno vrednostjo, ostale pa ustrezen večkratnik glasov.
Najnižji osnovni kapital znaša 40.000 EUR.
Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Celotni znesek kapitala mora biti vplačan v roku, ki ga določa statut, vendar največ v roku enega leta od ustanovitve.

Organi upravljanja
Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev. Družba mora imeti upravo oz. direktorja; nadzorni svet ni obvezen, vendar pa zakon izrecno odreja, da v primeru, da ga družba nima, njegovih pristojnosti ne sme prevzeti drug organ. Število članov (med 3 in 15) določi statut. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča članov uprave in nadzornega sveta.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Uždaroji akcine bendrove - UAB)

Ustanovitelji/ družbeniki
UAB lahko ustanovi od eden do 250 ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 2.500 EUR. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve.

Organi upravljanja
Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.
Od leta 2013 je mogoče ustanoviti malo družbo (Mažoji bendrija - MB), ki ima lahko do 10 družbenikov, ki morajo biti fizične osebe. Minimalni osnovni kapital ni predpisan.
 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve male družbe v Litvi: Mažoji bendrija (MB)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Vilnius
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Odprtje bančnega računa in polog osnovnega kapitala
Bančni račun je mogoče odpreti tudi on-line.  
Nekatere banke zaračunavajo za polog provizijo, večinoma pa je to brezplačno.
1 dan brezplačno
2. Pridobitev elektronskega podpisa
Da bi lahko opravila postopek registracije, mora imeti družba elektronski podpis, ki ga lahko pridobi pri Registru družb, pri mobilnem operaterju ali na Uradu za migracije (skupaj z osebno izkaznico). Stroški so odvisni od izdajatelja in tega, ali je vključena naročnina.
1 dan do 50 EUR
3. Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja
Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja je obvezno za vse nove družbe. Preverjanje se opravi on-line pri Registru pravnih oseb. Rezervacija imena stane 16,22 EUR. Izbrano ime mora odobriti tudi Komisija za litvanski jezik.
1 dan 16,22 EUR
4. Registracija pri Registru družb, ki vključuje registracijo za davke in socialne prispevke
Družba se v enotnem postopku vpiše v register družb ter prijavi za plačilo davka na dobiček podjetij in DDV pri Davčni upravi ter prispevkov za socialno varstvo pri Skladu za socialno zavarovanje (SODRA).
Dokumenti se lahko predložijo v elektronski obliki neposredno v register, če so izpolnjeni nekateri pogoji (standardni akt o ustanovitvi, elektronski podpis). Sicer je treba dokumente overiti pri notarju.
Predložiti je treba:
-       vlogo za registracijo podjetja;
-       dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če se zahtevajo;
-       zapisnik ustanovne seje;
-       statut družbe;
-       ustanovni akt/ustanovni sporazum;
-       seznam družbenikov;
-       sklep o imenovanju članov uprave;
-       dokazilo o plačilu takse za registracijo.
3 dni 51 EUR

Vir: World Bank, Doing Business 2017

 

Koristne povezave: