Mehika

Ustanavljanje družb v Mehiki

Organizacijske oblike družb

Mehiški zvezni Splošni zakon o trgovinskih družbah (Ley General de Sociedades Mercantiles) ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Sociedad en Nombre Colectivo (S.N.C.)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
 
Sociedad en Comandita Simple (S.C.S.)
komanditna družba
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za S.N.C
 
Sociedad en Comandita por Acciones (S.C.A.)
komanditna delniška družba
 
Najnižji osnovni kapital je 50.000 MXN.
 
2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za S.C. S. in S.A.
 
Sociedad Anónima (S.A.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 MXN.
 
2 ali več ustanoviteljev; dovoljen je 1 % delež
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.)
družba z omejeno odgovornostjo
 
Najnižji osnovni kapital ni predpisan.
 
2 do 50 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve

Registracijski organ: SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)

 

Delniška družba (Sociedad anonima, S.A.)

Ustanovitelji / delničarji
Delniško družbo formalno lahko ustanovita najmanj dva ustanovitelja (pravni ali fizični osebi), vendar pa zakon dovoljuje, da ima lahko eden njiju samo eno delnico. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 50.000 MXN in mora biti v celoti vpisan pred registracijo; vsaj 20 % mora biti vplačanega takoj, ostanek pa v enem letu. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Stvarni vložki morajo biti ob registraciji v celoti izročeni.

Delnice:
Delnice so lahko le imenske (prinosniške delnice niso dovoljene); lahko so navadne ali prednostne delnice, z glasovalno pravico ali brez nje. Za nekatere gospodarske panoge veljajo sektorske omejitve; tujci sicer lahko vlagajo vanje in so udeleženi v dobičku, nimajo pa glasovalne pravice.

Upravljanje družbe
Najvišji organ družbe je skupščina delničarjev, ki jo sestavljajo delničarji, katerih delnice imajo glasovalno pravico. Skupščina se sestaja najmanj enkrat letno. Poslovanje družbe vodi direktor ali upravni odbor. Zakon ne predpisuje omejitev glede števila, državljanstva in bivališča direktorjev.
Nadzorni odbor je obvezen in mora imeti vsaj dva člana. Veljajo nekatere omejitve glede nacionalnosti članov nadzornega odbora, omejitev glede bivališča članov nadzornega odbora ni.
 
Delniška družba brez zapletenega formalnega postopka in spremembe statuta ne more spremeniti višine kapitala, zato se je uveljavila t. im. delniška družba z družba z variabilnim kapitalom (Sociedad anonima de capital variable, S.A. de C.V.); ta se razlikuje od delniške družbe le po tem, da je mogoče njen kapital – ob spoštovanju zakonsko predpisanega minimuma - neomejeno spreminjati, ne da bi bila zato potrebna sprememba statuta družbe. Zakon zahteva za te družbe posebno oznako v imenu (S.A. de C.V).
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Sociedad de Responsabilidad Limitada - S. de R.L.)

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovita najmanj dva in največ 50 ustanoviteljev; omejitev glede državljanstva ali bivališča ni.
Najnižji osnovni kapital ni predpisan, temveč je predmet dogovora med družbeniki. Vložki so lahko v denarju ali v naravi. Deleži niso prosto prenosljivi oziroma omejitve prenosa določa statut družbe.

Tako kot delniška družba tudi družba z omejeno odgovornostjo ne more spremeniti višine kapitala brez spremembe statuta, zato se je uveljavila t. im. družba z omejeno odgovornostjo variabilnim kapitalom (Sociedad de Responsabilidad Limitada de capital variable, S.de R.L. de C.V.); ta se razlikuje od običajne družbe z omejeno odgovornostjo le po tem, da je mogoče njen kapital – ob spoštovanju zakonsko predpisanega minimuma - neomejeno spreminjati, ne da bi bila zato potrebna sprememba statuta družbe. Zakon zahteva za te družbe posebno oznako v imenu (S.de R.L. de C.V.). 

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve delniške družbe v Mehiki: Sociedad Anónima (S.A.) 
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Mexico City, Monterrey
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja 
Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja se opravi on-line na www.tuempresa.gob.mx.
Ministrstvo za gospodarstvo (Secretaría de Economia) izda potrdilo o ustreznosti imena, ki velja 2 dni.
 
manj kot 1 dan (on-line postopek) brezplačno
2. Podpis akta o ustanovitvi pri notarju in prijava v Trgovinski register
Notarski stroški so visoki, zato je treba akt o ustanovitvi pripraviti prej, podpisati pa ga je treba pri notarju. Notar preveri ustreznost akta o ustanovitvi in ga vloži osebno ali prek spletne aplikacije na Trgovinski register.
 
2 dni 10.500 MXN (notar) + 15.950 MXN
(taksa za registracijo)
3. Pridobitev davčne številke RFC pri zvezni davčni upravi
Družba mora pridobiti identifikacijsko številko za davke RFC pri zvezni davčni upravi (Sistema de Administración Tributaria – SAT).
manj kot 1 dan (on-line postopek) brezplačno
3. Prijava v sistem socialnega varstva pri IMSS
Družba mora zaposlene prijaviti v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja pri Mehiškem institutu za socialno varstvo.
1 dan brezplačno
4. Prijava na registracije pri IMMS na lokalni davčni upravi
Družba mora prijaviti registracijo pri IMSS pri lokalni davčni upravi (Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal) za plačilo davka na plačilno listo. Za registracijo so potrebni davčna številka družbe in poštna številka sedeža podjetja.
2 dni brezplačno
5. Obvestilo lokalni upravi (Delegación) o začetku gospodarske dejavnosti
Družba mora obvestiti lokalno upravo o začetku gospodarske dejavnosti (on line prek www.sedeco.cdmx.gob.mx). Za dejavnosti, ki ne predstavljajo tveganj, je potrdilo o notifikaciji prejeto še isti dan.
manj kot 1 dan (on-line postopek) brezplačno
6. Registracija v Državnem poslovnem informacijskem sistemu
Registracija v Državnem poslovnem informacijskem sistemu (Sistema de Informacije Empresarial, SIEM) je obvezna. Stroški so odvisni od števila zaposlenih in dejavnosti družbe.
2 dni 100 do 670
MXN

Vir: Svetovna banka 2017

 

Koristne povezave: