Republika Južna Afrika

Dajatve v Republiki Južni Afriki

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Republiko Južno Afriko temeljijo na Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Južnoafriško razvojno skupnostjo (SADC), ki ga sestavljajo Bocvana, Lesoto, Mozambik, Namibija, Južna Afrika in Esvatini (prej Svazi). Sporazum o gospodarskem partnerstvu je začel začasno veljati 10. oktobra 2016.

S sporazumom EU odpravlja carine za 98,7 % uvoza iz Južne Afrike v okviru posebnih količinskih kvot, Južna Afrika pa odpravlja carine na približno 86 % uvoza iz EU.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 28 %.

Davčna osnova je dobiček podjetij, ki ga predstavljajo dohodki iz poslovanja, pasivni dohodki in dohodki iz kapitala, zmanjšani za priznane stroške (stroške, povezane s poslovnimi transakcijami družbe).

Rezidenti (družbe, ki imajo sedež ali središče dejanskega poslovanja v Republiki Južni Afriki z izjemo družb, ki štejejo v skladu s sklenjenimi sporazumi za izključne rezidente drugih držav) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Republiki Južni Afriki in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega v Republiki Južni Afriki.

Dividende so vključene v davčno osnovo. Izvzete so dividende, izplačane kapitalsko povezanim družbam z najmanj 10 % deležem v najmanj 18 mesecih. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo, vendar le 80 %; če so izpolnjeni nekateri pogoji, so lahko izključeni iz davčne osnove.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za neomejen čas, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: preferencialni davčni režim za mala in srednja podjetja, olajšave za naložbe v R&D, nekatere infrastrukturne projekte in za okoljevarstvene naložbe idr.

 

Davek po odbitku

Dividende: 20 %
Za dividende, ki jih rezidenčna družba izplača drugi rezidenčni družbi, ni davka po odbitku. Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 20 %.

Obresti15 %
Davek po odbitku za obresti, ki imajo vir v Republiki Južni Afriki in jih rezidenčna družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 15 %.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 15 %
Za plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...), ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša davek po odbitku 15 %.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 0 %
Za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore, ni davka po odbitku.
 

Davek na dodano vrednost (Belasting op Toegevoegde Waarde- BTW)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev.

Standardna stopnja je 15 %. Znižana stopnja, ki velja za hrano in nekatere druge dobave blaga in storitev, znaša 0%. Izvoz in nekatere druge transakcije so davka oproščeni.

Registracija – subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije morajo biti registrirani za DDV, če njihov letni promet presega 1 mio ZAR. Tujci, ki opravljajo dejavnost v Republiki Južni Afriki, morajo biti registrirani za VAT. Vrednostni prag za obvezno registracijo tujih dobaviteljev distančnih dobav in digitalnih storitev je 1 mio ZAR.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dobiček podjetij, Zakon o DDV, Zakon o davčnem postopku.

Davčni sporazumi: Republika Južna Afrika ima sklenjenih 84 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen. Republika Južna Afrika je 7.6. 2021 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana kot multilateralni instrument - MLI), ki pa ga še ni ratificirala.


Koristne povezave:
Finančna uprava: SARS (South African Revenue Service)

 

Preberite tudi: Posodobljeno: maj 2022