Republika Južna Afrika

Dajatve v Republiki Južni Afriki

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Republiko Južno Afriko temeljijo na Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med EU in Republiko Južno Afriko, na osnovi katerega je od leta 1999 vzpostavljeno območje proste trgovine, ki zajema 90 % dvostranske trgovine med EU in Republiko Južno Afriko.

Junija 2016 je Republika Južna Afrika skupaj s petimi drugimi južnoafriškimi državami (Bocvana, Lesoto, Mozambik, Namibija in Svazi) z EU podpisala sporazum o gospodarskem partnerstvu s skupino SADC EPA. Ko bo sporazum EU-SADC EPA ratificiran, bo nadomestil obstoječi sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju.


Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 28 %.
Davčna osnova je dobiček podjetij, ki ga predstavljajo dohodki iz poslovanja, pasivni dohodki in dohodki iz kapitala, zmanjšani za priznane stroške (stroške, povezane s poslovnimi transakcijami družbe).
Rezidenti (družbe, ki imajo sedež ali središče dejanskega poslovanja v Republiki Južni Afriki; stalne poslovne enote, registrirane v Republiki Južni Afriki) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Republiki Južni Afriki in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega v Republiki Južni Afriki.

Dividende so vključene v davčno osnovo. Izvzete so dividende, izplačane kapitalsko povezanim družbam z najmanj 10 % deležem. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo, vendar le 80 %; če so izpolnjeni nekateri pogoji, so lahko izključeni iz davčne osnove.
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za neomejen čas, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: preferencialni davčni režim za mala in srednja podjetja, olajšave za naložbe v R&D in za okoljevarstvene naložbe; naložbe v naftno industrijo in filmsko industrijo idr.
 

Davek po odbitku

Dividende: 15 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 15 %.
 
Obresti: Davek po odbitku za obresti, ki imajo vir v Republiki Južni Afriki in jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 15%.
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10 %
Za plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...), ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev: Za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore, ni davka po odbitku.
 

Davek na dodano vrednost (Belasting op Toegevoegde Waarde- BTW)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev.

Standardna stopnja je 14 %. Za izvoz nekatere transakcije velja ničelna stopnja ali so davka oproščene.
Registracija – subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije morajo biti registrirani za DDV, če njihov letni promet presega 1 mio ZAR. Tujci, ki opravljajo dejavnost v Republiki Južni Afriki, morajo biti registrirani za VAT. Vrednostni prag za obvezno registracijo tujih dobaviteljev digitalnih storitev je 50.000 ZAR.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dobiček podjetij, Zakon o DDV, Zakon o davčnem postopku.

Davčni sporazumi: Republika Južna Afrika ima sklenjenih več kot 70 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen. 


Koristne povezave:
  • Finančna uprava: SARS (South African Revenue Service)