Republika Južna Afrika

Gospodarske panoge Republike Južne Afrike

Priložnosti na trgu

Kot najnaprednejše gospodarstvo na celini ponuja Južna Afrika izvoznikom in vlagateljem raznolike priložnosti. Privlačna je za predvsem tiste, ki iščejo lokacijo za dostop do preostale afriške celine. Najboljše možnosti za izvoz v Republiko Južno Afriko predstavlja široka paleta potrošnih izdelkov in storitev, investicijsko blago in franšizinga.

Perspektivna področja:

Franšizno poslovanje: Franšizno poslovanje se je v Južni Afriki izkazalo za uspešno, saj že od šestdesetih let naprej franšize stalno rastejo. Danes je v državi skoraj 900 franšiznih sistemov in več kot 45.000 trgovin, od katerih je 80 % lastnikov franšize. Prihodek od franšiznega poslovanja je ocenjen na približno 52 mlrd USD, kar predstavlja več kot 15 % BDP države.

Pametna mesta: Republika Južna Afrika je vodilna na področju tehnologije pametnih mest v Afriki. 3 največja južnoafriška mesta, Johannesburg, Cape Town in Durban, prevzamejo vodilno vlogo z različnimi pobudami za pametna mesta in so uvedla nekatere različice rešitev pametnih mest. Začela so tudi raziskovati pametne tehnologije, namenjene pametni mobilnosti za reševanje prometnih izzivov zaradi povečane urbanizacije.

Računalništvo v oblaku: Organizacije v Republiki Južni Afriki iščejo pomoč pri izkoriščanju učinkovitosti računalništva v oblaku, kot sta programska oprema in infrastrukturne storitve. Računalništvo v oblaku postaja vse pomembnejše zaradi izboljšane razpoložljivosti pasovne širine, varnosti in nižjih stroškov širokopasovnega dostopa ter dodatnih ponudnikov interneta, ki si konkurirajo na trgu. Izboljšave v infrastrukturi podatkovnih centrov so povzročile zagon računalništva v oblaku. Po ocenah je približno 60 % velikih južnoafriških podjetij po letu 2016 uvedlo neko obliko računalništva v oblaku.

Kibernetska varnost: Zaradi povečanja internetnega prometa se bo v večini sektorjev povečalo povpraševanje po izdelkih in programski opremi za IT varnost. Z naraščajočo priljubljenostjo interneta stvari (IoT) ali povezanih naprav, narašča tudi grožnja kibernetskih vdorov. Zasebna podjetja so na splošno bolje opremljena za kibernetsko varnost kot državni subjekti in podjetja v državni lasti, pa tudi več vlagajo v zavarovanje kibernetske varnosti.

Programska oprema: Največ v programsko opremo vlagajo panoge, ki so osredotočene na stranke. Sem spada maloprodaja, finance in telekomunikacije.

Zelena gradnja: Industrija zelene gradnje v Južni Afriki hitro raste, vendar so viri, vključno s kvalificiranimi strokovnjaki in proizvajalci zelenih izdelkov in storitev, omejeni.
V Južni Afriki certificirane nove zelene stavbe pokrivajo več kot 2 mio m2, prihranki električne energije, porabe vode in odlaganja odpadkov v teh stavbah, pa pomembno vplivajo na zmanjšanje ogljičnega odtisa v gradbenem sektorju. Priložnosti so na področjih naravnega ogrevanja in hlajenja, naravne in varčne razsvetljave, fotovoltaike, zasteklitev in oken, zelenih streh ter alternativnih gradbenih tehnologij.
 

Gospodarstvo

Južna Afrika je največje in najnaprednejše gospodarstvo podsaharske Afrike. Država je bogata z naravnimi viri in se ponaša z raznoliko industrijsko bazo. Vendar pa se sooča z trajnimi strukturnimi omejitvami, kot so visoka brezposelnost, pomanjkanje usposobljene delovne sile ter pomanjkanjem električne energije.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 3 % BDP in zaposluje približno 5 % delovne sile, kar je relativno malo v primerjavi z drugimi afriškimi državami. Kmetijsko gospodarstvo Republike Južne Afrike je zelo raznoliko in tržno usmerjeno. Država je velika proizvajalka vina, koruze in sladkorja. Država prideluje vsa glavna žita, z izjemo riža.

Storitveni sektor se hitro razvija. Zaposluje nekaj več kot 70 % delovne sile in je v letu 2021 ustvaril 71 % BDP države. Glavni segmenti storitvenega sektorja so finančne storitve, nepremičnine in poslovne storitve. Republika Južna Afrika ima visoko razvito finančno strukturo z aktivno borzo, ki se po tržni kapitalizaciji uvršča med 20 najboljših na svetu. Tudi turistični sektor je v porastu, čeprav ga je hudo prizadela pandemija Covid-19. 

 
Vir: EIU; Factiva, junij 2022.

 

Industrijski sektor

Republika Južna Afrika je bogata z mineralnimi viri. Država je velika svetovna proizvajalka in izvoznica zlata, platine, kroma, mangana in diamantov.

Republika Južna Afrika ima različne industrijske panoge in je vodilna v svetu v več specializiranih sektorjih, vključno s proizvodnjo železniških prevoznih sredstev, sintetičnih goriv, rudarsko opremo in strojev. Industrijski sektor zaposluje skoraj četrtino delovne sile in predstavlja 26 % BDP.

V letu 2021 je industrijski sektor zrasel za 6,7 %. V letu 2022 naj bi se povečal za 2,5 %, v letih 2023 in 2024 pa naj bi rast po napovedih analitikov dosegla 3,5 % in 4 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Republike Južne Afrike:

 

Trg vina

Južnoafriški trg vina je leta 2021 ustvaril skupne prihodke 826,58 mio EUR, kar predstavlja -3,6 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2021.
 
Obseg tržne porabe se je med leti 2017 - 2021 zmanjševal po -3,4 % povprečni letni stopnji ter v letu 2021 dosegel skupno 321,3 mio litrov.
 
Analitiki napovedujejo, da bo južnoafriški trg vina v prihodnjih 5 letih rasel po 4,7 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel obseg 405 mio litrov.
Vrednostno naj bi trg v napovedanem obdobju rasel po 6,6 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel 1.137,22 mio EUR.

Južnoafriški trg vina je relativno koncentriran. Redki so vinarji, ki se vključijo naprej v trgovino ali maloprodajo. 

Večina vinarjev ima v lasti ali zakupu vinograde, čeprav morajo velika podjetja pogosto pridobivati ??grozdje od tretjih pridelovalcev. 

Glavni kupci na južnoafriškem trgu vina so hipermarketi in supermarketi, ki so leta 2021 predstavljali 45,1 % obsega trga.

Vladna ureditev trga vina in drugih alkoholnih pijač je stroga. Minimalna starost za nakup alkohola je 18 let, čas, v katerem se lahko prodaja alkohol, pa je omejen. Za trženje alkohola prav tako velja nekaj omejitev, vključno z oglaševanjem, promocijskim prikazovanjem izdelkov in sponzorstvom dogodkov. Skladnost z uredbami lahko ovira vstop na trg.
 

 Glavni konkurenti na trgu:

  • Distell Group Holdings Ltd
  • Namaqua Wines Distribution Pty Ltd
  • Van Loveren
     
Južnoafriški trg vina je v letu 2021 zrasel za 5,5 % in dosegel obseg 321,3 mio litrov. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2017-2021 je znašala -3,4 %.
 
Vrednostno je južnoafriški trg vina v letu 2021 zrasel za 9,3 % in dosegel vrednost 826,58 mio EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2017–2021 znašala -3,6 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
 2017 1.009 1,9 %
 2018 1.023 1,4 %
 2019 1.039 1,6 %
 2020 756 -27,3 %
 2021 826 9,3 %
 

Po napovedih naj bi južnoafriški trg vina v letu 2026 dosegel obseg 405 mio litrov, kar je 26 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022-2026 je 4,7 %.
 
Trg naj bi po napovedih v letu 2026 dosegel vrednost 1,13 mlrd EUR, kar je 37,6 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 znaša 6,6 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 902 9,2 %
2023 958 6,2 %
2024 1.017 6,1 %
2025 1.078 6,0 %
2026 1.137 5,5 %

 
Distell Group Limited je vodilni konkurent na trgu, z 31,7 % tržnim deležem v letu 2021 glede na obseg prodaje.
 

Južnoafriški trg vina - Tržni deleži v letu 2021 glede na obseg prodaje (v odstotkih)

 


 
 

Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


Vir: Factiva, november 2022.

Obnovljivi viri energije

 

Na južnoafriškem trgu OVE prevladuje sončna energija

Južna Afrika je ena izmed vodilnih držav glede na količino sončne svetlobe. V večini delov Južne Afrike je sonce prisotno več kot 2.500 ur na leto.

Poleg tega je za Južno Afriko letno 24-urno globalno povprečje sončnega sevanja približno 220 W/m2 v primerjavi z Evropsko unijo, ki ima približno 100 W/m2. Zaradi tega je vir sončne energije v Južni Afriki eden največjih na svetu.

Sončna energija velja za najbolj dostopen vir v Južni Afriki, zato se sončna energija uporablja tako za proizvodnjo električne energije kot za ogrevanje vode.

Zaradi številnih naložb v sončno energijo, se v Južni Afriki razvija tudi industrija opreme za sončne elektrarne.

Južnoafriška vlada želi leta 2050 doseči ničelne neto emisije. Da bi dosegla ta ambiciozen cilj, vlada strateško vlaga v projekte obnovljive energije, zlasti sončne in vetrne.

V Južni Afriki se sončna energija pridobiva z dvema metodama, in sicer s koncentrirano sončno energijo in foto-voltaično energijo. Do leta 2022 je skupna inštalirana moč koncentrirane sončne energije znašala okoli 500 MW, inštalirana moč foto-voltaike pa okoli 2.885 MW.
 

Podporne vladne politike in programi za spodbujanje trga

Južnoafriška vlada je sprejela pobude v zvezi z energetskim trgom, da bi dosegla vrsto ciljev za zagotovitev cenovno ugodnega dostopa do električne energije, spodbudila razogljičenje energetskih sistemov, spodbudila gospodarski razvoj in izboljšala energetsko varnost.

Da bi dosegla cilje prehoda na čisto energijo, je Južna Afrika uvedla nekatere podporne politike in subvencije za obnovljivo energijo.

Južnoafriška vlada je na primer uvedla program javnega naročanja neodvisnih proizvajalcev obnovljive energije (REIPPPP), konkurenčen razpisni postopek, namenjen olajšanju naložb zasebnega sektorja v proizvodnjo obnovljive energije, povezane z omrežjem v Južni Afriki. Od leta 2021 je program REIPPPP pritegnil približno 13 mlrd USD zasebnega kapitala za izgradnjo in upravljanje 77 sončnih in vetrnih elektrarn.

Po podatkih Mednarodnega inštituta za trajnostni razvoj so se južnoafriške energetske subvencije od leta 2017 potrojile. Leta 2020 so bile ocenjene na približno 10,4 mlrd USD.

Poleg tega je država povečala davke na fosilna goriva, da bi sledila naraščajočemu povpraševanju in spodbudila naložbe v obnovljivo energijo. Vendar je bila večina subvencij namenjena fosilnim gorivom in elektriki iz premoga.

 
Napovedi trga

Analitiki napovedujejo, da bo trg obnovljive energije v Južni Afriki do konca leta 2022 dosegel 13.209 MW, potem pa vse do leta 2027 rasel po več kot 11 % povprečni letni stopnji.

Dolgoročno naj bi podpora vladnih politik pri rasti obnovljivih virov energije spodbudila rast trga. Po drugi strani pa lahko rast trga ovira odvisnost od premoga za proizvodnjo električne energije.

Neizkoriščen potencial obnovljive energije na morju lahko v prihodnjih letih ustvari donosne priložnosti za rast južnoafriškega trga obnovljive energije.
 

Konkurenti na trgu 

Južnoafriški trg obnovljive energije je zmerno konsolidiran.
 
Glavni konkurenti na trgu so:
 

  • Mainstream Renewable Power Ltd
  • Segen Solar (Pty) Ltd
  • EDF Renewables
  • Juwi Renewable Energies (Pty) Ltd
  • Acciona Energia SA

 

Vir: Factiva, november 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje