Srbija

Dajatve v Srbiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi s Srbijo temeljijo na Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Srbijo in državami EU. Na osnovi sporazuma se postopoma vzpostavlja prostotrgovinsko območje med državami članicami EU in Srbijo.
 
Koristne povezave:

   

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 15%.
Davčna osnova je bruto dobiček podjetij, zmanjšan za priznane stroške (stroške, povezane s poslovnimi transakcijami družbe).
Rezidenti (družbe, ki imajo sedež ali središče dejanskega poslovanja v Srbiji) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Srbiji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ustvarjenega v Srbiji.
Kapitalski dobički domačih družb so obdavčeni po standardni stopnji 15%, za tuja podjetja pa velja 20%.
Dividende, prejete od rezidenčne družbe, niso obdavčene. Za dividende, prejete od tuje družbe, kjer ima srbsko podjetje v lasti vsaj 10% delež in to neprekinjeno 1 leto, se davek, plačan v tujini, upošteva.
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.
Davčne olajšave na dobiček pravnih oseb, za dobo 10 let, prejmejo veliki investitorji, ki v osnovna sredstva vložijo vsaj 1 milijardo RSD in ki dodatno zaposlijo vsaj 100 delavcev. Neprofitne organizacije so oproščene davka na dohodek, če so v skladu s predpisi RS.

Davek po dobitku

Dividende: 20%
Dividende, plačane nerezidentu, so obdavčene z 20% davkom po odbitku (razen če je stopnja davka zmanjšana skladno s sklenjenim davčnim sporazumom). Zvišani 25% davek velja za izplačila fizičnim osebam, ki so rezidenti držav z prednostnimi davčnimi ureditvami.
V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev (25% kapitalska udeležba) uveljavljajo znižane stopnje, ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend, oziroma 10% v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 20%
Obresti, plačane nerezidentu, so obdavčene z 20% davkom po dobitku, razen če je stopnja davka zmanjšana skladno s podpisanim davčnim sporazumom. Zvišani 25% davek velja za izplačila fizičnim osebam, ki so rezidenti držav z prednostnimi davčnimi ureditvami.
Slovenska podjetja lahko v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) uveljavljajo znižane stopnje. Ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20%
 
Licenčnine, plačane nerezidentu, so obdavčene z 20% davkom po odbitku (razen če je stopnja davka zmanjšana skladno s sklenjenim davčnim sporazumom). Zvišani 25% davek velja za izplačila fizičnim osebam, ki so rezidenti držav z prednostnimi davčnimi ureditvami.
Slovenska podjetja lahko v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) uveljavljajo znižane stopnje.
Za plačila, ki izvirajo iz pravic intelektualne lastnine (literarna, umetniška ali znanstveno dela, filmske pravice, RTV predvajanje) davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska, za plačila, ki izvirajo iz pravic industrijske lastnine (patenti, blagovne znamke, vzorci in modeli, načrti, know-how...) pa davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska.

Tehnične storitve: 20%
Plačila tehničnih storitev so obdavčena z 20% davkom po odbitku ; plačila lizinga za premičnine in nepremičnine, plačane nerezidentu, so tudi obdavčena z 20% davkom po odbitku. Slovenska podjetja lahko v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) uveljavljajo oprostitev tega davka v Srbiji.
Zvišani 25% davek velja za izplačila fizičnim osebam, ki so rezidenti davčnih oaz.
 

Davek na dodano vrednost (Porez na dodatu vrijednost  – PDV)

Pri dobavi blaga, storitev in uvozu se plača DDV.
Standardna stopnja je 20 %, znižana stopnja je 10%. Za izvoz velja ničelna stopnja, prav tako za nekatero blago.
Podjetja in posamezniki, ki imajo letni prihodek preko 8 milijonov RSD, se morajo registrirati kot zavezanci za DDV.

Davčni sporazumi:
Srbija ima sklenjenih 54 davčnih sporazumov (nekatere še iz časa Jugoslavije in državne zveze s Črno goro), med drugim tudi s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 30/03).
Srbija je 7. junija 2017 podpisala MLI (Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i. multilateralni instrument – MLI) in ga ratificirala 5. 6. 2018. Od začetka uporabe MLI (s prvimi državami od 1. 1. 2019 za davke po odbitku in od 1. 4. 2018 za druge davke, med drugim tudi s Slovenijo,) bo treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.


Več informacij: 


Posodobljeno: 4.10.2018