Srbija

Dajatve v Srbiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Zunanjetrgovinski odnosi s Srbijo temeljijo na Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Srbijo in državami EU iz leta 2013, na osnovi katerega je vzpostavljen režim preferencialne trgovine med Srbijo in državami članicami EU.

Poleg stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov, ki jih je EU sklenila z državami Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija in Srbija), se do 31. 12. 2020 za vse države zahodnega Balkana uporablja tudi avtonomni režim, ki določa ugodnejši režim pri uvozu blaga s poreklom iz teh držav v EU (pomembno predvsem pri uvozu proizvodov iz poglavij 7 in 8 kombinirane nomenklature).


Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 15 %.

Davčna osnova je bruto dobiček podjetij, zmanjšan za priznane stroške (stroške, povezane s poslovnimi transakcijami družbe).

Rezidenti (družbe, ki imajo sedež ali središče dejanskega poslovanja v Srbiji) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Srbiji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ustvarjenega v Srbiji.

Kapitalski dobički domačih družb so obdavčeni po standardni stopnji 15 %, za tuja podjetja pa velja 20 %, če davčni sporazum ne omogoča ugodnejše obravnave.

Dividende, prejete od rezidenčne družbe, niso obdavčene. Za dividende, prejete od tuje družbe, kjer ima srbsko podjetje v lasti vsaj 10 % delež in to neprekinjeno 1 leto, se davek, plačan v tujini, upošteva.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: oprostitev davka na dohodek pravnih oseb, za dobo 10 let za naložbe v osnovna sredstva, ki presegajo 1 milijardo RSD in ki zaposlijo vsaj 100 delavcev; oprostitev davka na dohodek pravnih oseb za neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje; davčna olajšava v višini 30 % investicije za naložbe v nove družbe na področju industrije znanja (s pogojem, da se naložba ne zmanjša v roku 3 let).

Davek po dobitku

Dividende: 20 %
Dividende, plačane nerezidentu, so obdavčene z 20 % davkom po odbitku (razen če je stopnja davka zmanjšana skladno s sklenjenim davčnim sporazumom). Zvišani 25 % davek velja za izplačila fizičnim osebam, ki so rezidenti držav s prednostnimi davčnimi ureditvami.
V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev  uveljavljajo znižane stopnje. Ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba), oziroma 10 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 20 %
Obresti, plačane nerezidentu, so obdavčene z 20 % davkom po dobitku, razen če je stopnja davka zmanjšana skladno s podpisanim davčnim sporazumom. Zvišani 25 % davek velja za izplačila fizičnim osebam, ki so rezidenti držav s prednostnimi davčnimi ureditvami.
Slovenska podjetja lahko v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) uveljavljajo znižane stopnje. Ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %
Licenčnine, plačane nerezidentu, so obdavčene z 20 % davkom po odbitku (razen če je stopnja davka zmanjšana skladno s sklenjenim davčnim sporazumom). Zvišani 25 % davek velja za izplačila fizičnim osebam, ki so rezidenti držav s prednostnimi davčnimi ureditvami.
Slovenska podjetja lahko v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) uveljavljajo znižane stopnje.
Za plačila, ki izvirajo iz pravic intelektualne lastnine (literarna, umetniška ali znanstvena dela, filmske pravice, RTV predvajanje) davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska, za plačila, ki izvirajo iz pravic industrijske lastnine (patenti, blagovne znamke, vzorci in modeli, načrti, know-how...) pa davek po odbitku ne sme presegati 10 % bruto zneska.

Tehnične storitve: 20%
Plačila tehničnih storitev so obdavčena z 20 % davkom po odbitku ; plačila lizinga za premičnine in nepremičnine, plačane nerezidentu, so tudi obdavčena z 20 % davkom po odbitku. Slovenska podjetja lahko ob izpolnjevanju pogojev v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) uveljavljajo oprostitev tega davka v Srbiji.

Zvišani 25 % davek velja za izplačila fizičnim osebam, ki so rezidenti davčnih oaz.

Davek na dodano vrednost (Porez na dodatu vrijednost  – PDV)

Pri dobavi blaga, storitev in uvozu se plača DDV.

Standardna stopnja je 20 %, znižana stopnja je 10 %. Za izvoz velja ničelna stopnja, prav tako za nekatero blago.

Podjetja in posamezniki, ki imajo letni prihodek preko 8 milijonov RSD, se morajo registrirati kot zavezanci za DDV.

Davčni sporazumi:
Davčni sporazumi: Srbija ima sklenjenih 59 davčnih sporazumov (nekatere še iz časa Jugoslavije in državne zveze s Črno goro), med drugim tudi s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 30/03).

Srbija je 7. junija 2017 podpisala MLI (Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i. multilateralni instrument – MLI) in ga ratificirala 5. 6. 2018. MLI je za Srbijo začel veljati 1. 10. 2019. Od začetka uporabe MLI za Srbijo (od 1. 1. 2019 za davke po odbitku in od 1. 4. 2019 za ostale davke) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.


Koristne povezave: 


Posodobljeno: 9.10.2019