Srbija

Dajatve v Srbiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Zunanjetrgovinski odnosi s Srbijo temeljijo na Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Srbijo in državami EU iz leta 2013, na osnovi katerega je vzpostavljen režim preferencialne trgovine med Srbijo in državami članicami EU.

Do 31. 12. 2020 se za vse države zahodnega Balkana uporablja tudi avtonomni režim, ki določa ugodnejši režim pri uvozu blaga s poreklom iz teh držav v EU (pomembno predvsem pri uvozu proizvodov iz poglavij 7 in 8 kombinirane nomenklature). V obravnavi je predlog, da se režim podaljša do leta 2025.

V teku so pogajanja za vstop Srbije v Svetovno trgovinsko organizacijo.


Koristne povezave:  

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 15%.

Davčna osnova je bruto dobiček podjetij, zmanjšan za priznane stroške (stroške, povezane s poslovnimi transakcijami družbe).
Rezidenti (družbe, ki imajo sedež ali središče dejanskega poslovanja v Srbiji) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Srbiji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ustvarjenega v Srbiji.

Kapitalski dobički domačih družb so obdavčeni po standardni stopnji 15%, za tuja podjetja pa velja 20%.

Dividende, prejete od rezidenčne družbe, niso obdavčene. Za dividende, prejete od tuje družbe, kjer ima srbsko podjetje v lasti vsaj 10% delež in to neprekinjeno 1 leto, se davek, plačan v tujini, upošteva.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave na dobiček pravnih oseb, za dobo 10 let, prejmejo veliki investitorji, ki v osnovna sredstva vložijo vsaj 1 milijardo RSD in ki dodatno zaposlijo vsaj 100 delavcev. Neprofitne organizacije so oproščene davka na dohodek, če so v skladu s predpisi RS.

Davek po dobitku

Dividende: 20%
Dividende, plačane nerezidentčnim družbam, so obdavčene z 20% davkom po odbitku (razen če je stopnja davka zmanjšana skladno s sklenjenim davčnim sporazumom). Za dividende, plačane fizičnim osebam, velja 15% davek po odbitku. Dividende, izplačane rezidentom držav s preferencialnimi davčnimi ureditvami so obdavčene z 25% davčno stopnjo.

V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev (25% kapitalska udeležba) uveljavljajo znižane stopnje, ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend, oziroma 10% v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 20%
Obresti, plačane nerezidentom, so obdavčene z 20% davkom po dobitku, razen če je stopnja davka zmanjšana skladno s podpisanim davčnim sporazumom. Zvišana 25% stopnja velja za izplačila  rezidentom držav s preferencialnimi davčnimi ureditvami.

Slovenska podjetja lahko v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) uveljavljajo znižane stopnje. Ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20%
Licenčnine, plačane nerezidentom, so obdavčene z 20% davkom po odbitku (razen če je stopnja davka zmanjšana skladno s sklenjenim davčnim sporazumom). Zvišana 25% stopnja velja za izplačila rezidentom držav s preferencialnimi davčnimi ureditvami.

Slovenska podjetja lahko v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) uveljavljajo znižane stopnje. Za plačila, ki izvirajo iz pravic intelektualne lastnine (literarna, umetniška ali znanstveno dela, filmske pravice, RTV predvajanje) davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska, za plačila, ki izvirajo iz pravic industrijske lastnine (patenti, blagovne znamke, vzorci in modeli, načrti, know-how...) pa davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska.

Tehnične storitve: 20%
Plačila tehničnih storitev so obdavčena z 20% davkom po odbitku ; plačila lizinga za premičnine in nepremičnine, plačane nerezidentu, so tudi obdavčena z 20% davkom po odbitku. Zvišana 25% stopnja velja za izplačila rezidentom držav s preferencialnimi davčnimi ureditvami.
Slovenska podjetja lahko v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) uveljavljajo oprostitev tega davka v Srbiji.
 

Davek na dodano vrednost (Porez na dodatu vrijednost  – PDV)


Pri dobavi blaga, storitev in uvozu se plača DDV.

Standardna stopnja je 20 %, znižana stopnja je 10%. Za izvoz velja ničelna stopnja, prav tako za nekatero blago.

Podjetja in posamezniki, ki imajo letni prihodek preko 8 milijonov RSD, se morajo registrirati kot zavezanci za DDV.

Davčni sporazumi: Srbija ima sklenjenih okoli 60 davčnih sporazumov (nekatere še iz časa Jugoslavije in državne zveze s Črno goro), med drugim tudi s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 30/03).

Srbija je 7. junija 2017 podpisala MLI (Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i. multilateralni instrument – MLI) in ga ratificirala 5. 6. 2018, v veljavo pa je za Srbijo stopil 10.10. 2018 . Od začetka uporabe MLI (s prvimi državami od 1. 1. 2019 za davke po odbitku in od 1. 4. 2018 za druge davke, med drugim tudi s Slovenijo,) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

Relevantni davčni zakoni: Zakon o obdavčevanju gospodarskih družbZakon o DDV idr.

Koristne povezave:  


Posodobljeno: 10.11.2020