Egipt

Dajatve v Egiptu


Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Egiptom temeljijo na Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med EU in Egiptom iz leta 2004, na osnovi katerega je vzpostavljeno med državami članicami EU in Egiptom prostotrgovinsko območje za industrijske izdelke in znižanje carinskih stopenj za kmetijske izdelke.


Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 22,5 %.
Davčna stopnja davka na dohodek za družbe v naftnem sektorju je 40,55 %.
Davčna osnova je skupni profit družbe. Rezidenti (družbe, ki so registrirane v Egiptu, imajo središče dejanskega poslovanja v Egiptu ali so v več kot 50 % lasti domače osebe javnega prava) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Egiptu in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ustvarjenega v Egiptu.
Dividende, ki jih prejme rezidenčna družba od domače ali tuje družbe, so obdavčene z 10 % davčno stopnjo. Če pa ima družba v lasti 25 % ali več druge družbe najmanj 2 leti, je v davčno osnovo vključenih le 10 % vrednosti dividend, davčna stopnja pa znaša v tem primeru 5 % (pravilo »divex«).
Kapitalski dobički so praviloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni z 10 % davčno stopnjo (do maja 2020 velja oprostitev tega davka).
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub nazaj je dovoljen gradbenim družbam za izgube iz dolgoročnih pogodbenih razmerij.
Davčne olajšave: oprostitve davka na dohodek v prostih conah za čas trajanja projektov.
Spodbude za naložbene projekte, ki so se začeli po 31. maju 2017; do 80 % znižanje davčne osnove v spodbujanih regijah.
 

Davek po odbitku

Dividende: 10 %, 5 %
Davek po odbitku na dividende, ki jih prejme rezidenčna ali nerezidenčna družba, znaša 10 %, v primeru vsaj 25 % lastniškega deleža pa 5 %.

Obresti: 20 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 20 %.
Obresti iz posojil, daljših od 3 let, so neobdavčene.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme..) nerezidentom znaša 20 %.
Plačila podpornih tehničnih storitev

Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore, inženiringa, svetovanja, kot tudi za gradbena dela, inštalacije, sestavljanje in nadzor, znaša 20 %.

Slovenija ima z Egiptom podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 11/06), ki pa še ni začel veljati.
 

Davek na dodano vrednost

Prometni davek je leta 2017 nadomeščen z davkom na dodano vrednost. Davčna stopnja DDV znaša 14 %. Plačuje se za dobave blaga in storitev (te so opredeljene zelo široko in vključujejo tudi prenos pravic, svetovanje, upravljanje idr.). Nekatere dobave blaga in storitev (avtomobili, storitve mobilne telefonije, hišni aparati, klimatske naprave...) so obdavčene še z dodatnim davkom.
Davka so oproščeni med drugim osnovni prehrambni izdelki, elektrika, finančne in zavarovalniške storitve, oddaja nepremičnin, zdravstvene in izobraževalne storitve. Za izvoz in za dobave iz prostih con velja ničelna stopnja.
Registracija je obvezna, če letni promet zavezanca presega 500.000 EGP.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi:
  • Zakon o davku na dohodek podjetij št. 91/2005
  • Zakon o DDV št. 67/2016
Davčni sporazumi:
gipt ima sklenjenih 57 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 16/10), vendar sporazum še ni začel veljati.
Egipt je 7. junija 2017 podpisal MLI (Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t. i. multilateralni instrument – MLI).

Koristne povezave:
  • Davčna uprava: ETA (Egyptian Tax Authority)

Posodobljeno: 4.10.2018