Egipt

Dajatve v Egiptu


Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Egiptom temeljijo na Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med EU in Egiptom iz leta 2004, na osnovi katerega je vzpostavljeno med državami članicami EU in Egiptom prostotrgovinsko območje za industrijske izdelke in znižanje carinskih stopenj za kmetijske izdelke.

Za kmetijske, predelane kmetijske in ribiške proizvode velja od leta 2010 Sporazum o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter ribami in ribiškimi proizvodi.

Leta 2013 so se med EU in Egiptom začela pogajanja o vzpostavitvi obširnega in celovitega območja proste trgovine, ki začasno mirujejo.Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek za družbe v naftnem sektorju je 40,55%.

Rezidenti (družbe, ki so registrirane v Egiptu, imajo središče dejanskega poslovanja v Egiptu ali so v več kot 50% lasti domače osebe javnega prava) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Egiptu in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ustvarjenega v Egiptu.

Davčna osnova je dobiček družbe, ki se ga obračuna kot razliko med dohodki in priznanimi odhodki v skladu z egiptovskimi računovodskimi standardi.

Dividende so vključene v davčno osnovo in obdavčene s standardno 22,5% davčno stopnjo.

V skladu z mehanizmom DIVEX je 90% dividend, ki jih rezidenčna družba prejme od tuje ali domače družbe, v kateri ima najmanj dve leti vsaj 25% lastniški delež, oproščenih davka na dohodek pravnih oseb.

Dividende, ki jih rezidenčna družba izplača rezidenčnim ali nerezidenčnim družbam, so predmet 10% davka po odbitku. Če dividende izplača družba, ki kotira na egiptovski borzi, znaša davčna stopnja 5%.

Efektivna davčna stopnja na dividende znaša v primeru uveljavitve mehanizma DIVEX 12,25% (tj. 22,5% na 10% dividend, plus 10%, ki jih odvisna družba zadrži pri viru) ali 7,25% (tj. 22,5% na 10% dividend, plus 5%, ki jih odvisna družba zadrži pri viru, če odvisna družba kotira na borzi).

Če ima družba prejemnica v odvisni družbi manj kot 25% delež, so dividende izključene iz davčne osnove skupaj s povezanimi stroški v odstotku, ki se izračuna na podlagi formule, določene v zakonu in je efektivna davčna stopnja ustrezno višja.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčene s standardno 22,5% davčno stopnjo. Za kapitalske dobičke, ki jih rezidenčna družba ustvari s prodajo delnic, ki kotirajo na egiptovski borzi, velja znižana 10% stopnja. Kapitalski dobički, ki jih nerezidenčna družba ustvari s prodajo delnic, ki kotirajo na egiptovski borzi, ali z odsvojitvijo zakladnih menic, niso predmet davka.

Kapitalski dobički, ki jih rezident ali nerezident ustvari z odsvojitvijo vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi v egiptovskih podjetjih, so obdavčeni po standardni stopnji davka od dohodkov pravnih oseb.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub nazaj je dovoljen gradbenim družbam za izgube iz dolgoročnih pogodbenih razmerij.

Davčne olajšave: oprostitve davka na dohodek v prostih conah za čas trajanja projektov.

Spodbude za naložbene projekte, ki so se začeli po 31. maju 2017; do 50% znižanje davčne osnove v spodbujanih regijah.

 

Davek po odbitku

Dividende: 10%, 5%
Davek po odbitku na dividende, ki jih prejme rezidenčna ali nerezidenčna družba od rezidenčne družbe, znaša 10%. Če dividende izplača družba, ki kotira na borzi, znaša davčna stopnja 5%. V primeru vsaj 25% lastniškega deleža v trajanju najmanj 2 let je mogoče uveljavljati znižanje davka po mehanizmu DIVEX.

Obresti: 0, 20%
  • Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 20%.
  • Obresti iz posojil, daljših od 3 let, so neobdavčene.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20%
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme..) nerezidentom znaša 20%
.
Plačila podpornih tehničnih storitev: 20%.

Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore, inženiringa, svetovanja, kot tudi za gradbena dela, inštalacije, sestavljanje in nadzor, znaša 20%.

Slovenija ima z Egiptom podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 11/06), ki pa še ni začel veljati.

 

Davek na dodano vrednost

Davčna stopnja DDV znaša 14%. Plačuje se za dobave blaga in storitev (te so opredeljene zelo široko in vključujejo tudi prenos pravic, svetovanje, upravljanje idr.). Nekatere dobave blaga in storitev (avtomobili, storitve mobilne telefonije, hišni aparati, klimatske naprave...) so obdavčene še z dodatnim davkom.

Davka so oproščeni med drugim osnovni prehrambni izdelki, elektrika, finančne in zavarovalniške storitve, oddaja nepremičnin, zdravstvene in izobraževalne storitve. Za izvoz in za dobave iz prostih con velja ničelna stopnja.

Registracija je obvezna, če letni promet zavezanca presega 500.000 EGP. Uvozniki in distributerji se morajo registrirati ne glede na višino prometa.

Januarja 2022 so bile sprejete pomembne spremembe zakona o DDV, ki med drugim uvajajo poenostavljen postopek registracije za DDV za nerezidente.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi:
  • Zakon o davku na dohodek podjetij št. 91/2005 s spremembami
  • Zakon o DDV št. 67/2016 s spremembami.
Davčni sporazumi:
  • Egipt ima sklenjenih okoli 60 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 16/10), vendar sporazum še ni začel veljati.
  • Egipt je 7. junija 2017 podpisal MLI (Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t. i. multilateralni instrument – MLI), ki je začel za Egipt veljati 1. januarja 2021.
Koristne povezave:
  • Davčna uprava: ETA (Egyptian Tax Authority)


Posodobljeno: avgust 2022