Egipt

Ustanavljanje družb v Egiptu

Organizacijske oblike družb

Egipt ureja osebne družbe v trgovskem zakoniku (zakon št. 17/1999), kapitalske družbe pa v zakonu o podjetjih (zakon št. 159/1981, spremenjen z zakonom št. 4/2018). Poseben režim za družbe, ki sodijo v spodbujane sektorje, ureja zakon o investicijskih spodbudah (zakon št. 8/1997).

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Sharika tadhamun
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Sharika tawsiyah baseetah
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za ST.
Sharika tawsiyah biel-ash-nam
komanditna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 250.000 EGP. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditni delničarji isti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Družba izdaja delnice.
Smiselno veljajo pravila za ST in SM.
Sharika mossahmah
(javna) delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1 mio EGP. 3 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Sharika mossahmah
(nejavna) delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 250.000 EGP. 3 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki ne morejo biti predmet javne ponudbe.
Sharika that massouliyyah mahdoodah
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 50 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi s soglasjem skupščine družbenikov.


Več informacij: 
Agencija za promocijo tujih naložb: GAFI – General Authority for Investment and Free Zones


 

Delniška družba (Sharika mossahmah)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovijo najmanj trije ustanovitelji (pravne ali fizične osebe). Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Družba je lahko v stoodstotni tuji lasti. Nekatere omejitve veljajo za družbe, ki opravljajo dejavnostih trgovskega zastopanja in uvozne dejavnost in družbe, ki so locirane izven Sinaja.

Kapital
Kapital delniške družbe mora biti razdeljen na delnice, ki morajo imeti enako nominalno vrednost. Delnice so lahko navadne ali prednostne (prednostne delnice niso pogoste). Delnice so prosto prenosljive. Statut družbe lahko ureja način njihovega prenosa, vendar ga ne sme omejevati.

Kapital družbe mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Najmanj 10 % kapitala mora biti vplačanega ob registraciji, 25% pa v roku 3 mesecev. Ostali znesek mora biti v celoti vplačan v roku 3 let po registraciji družbe.

Če družba z delnicami ne trguje javno, znaša najnižji osnovni kapital 250.000 EGP.

Če družba javno ponuja delnice na trgu, znaša najnižji osnovni kapital 1 milijon EGP, od česar morajo ustanovitelji vpisati najmanj polovico.

Organi upravljanja
Družbo vodi uprava. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni. Glavne odločitve se sprejemajo na skupščini delničarjev.
Delniške družbe morajo obvezno 10% razpoložljivega dobička distribuirati zaposlenim.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Sharika that massouliyyah mahdoodah)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi od 1 do 50 ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča. Družba je lahko v 100% tuji lasti.

Ustanovitev enoosebne družbe je mogoča od leta 2018 dalje.

Kapital
Najnižji osnovni kapital ni predpisan. Določa ga statut družbe. Kapital družbe mora biti ob ustanovitvi v celoti vplačan.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže z enako nominalno vrednostjo (najmanj 100 EGP). Prenos deležev je omejen in ga ureja statut družbe.

Organi upravljanja
Družbo vodi uprava (eden ali več direktorjev). Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.
Če osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo dosega ali presega 250.000 EGP, mora družba obvezno 10% razpoložljivega dobička distribuirati zaposlenim.
 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Egiptu
Sharikat that Massouliyyah Mahdoodah
Osnovni kapital: ni predpisan
Sedež: Kairo

  Korak Trajanje Stroški
1 Preverjanje in izbira imena družbe
Ustreznost imena družbe se preveri pri enotni vstopni točki GAFI (General Authority for Free Zones and Investment).

GAFI izda potrdilo o ustreznosti imena družbe (shahadat adam al-iltibas) z uradnim žigom (khetm el nesr).
on-line postopek 25 EGP
2 Odprtje bančnega računa družbe v pooblaščeni banki in pridobitev bančnega potrdila
Ustanovitelji odprejo račun pri pooblaščeni banki, ki jim izda potrdilo o odprtju bančnega računa.
1 dan 100 EGP
3 Registracija družbe pri GAFI
Družbo lahko ustanovitelji registrirajo v prostorih GAFI (Oddelek za družbe) ali prek portala GAFI.  
Vlogi za registracijo na predpisanem obrazcu se priložijo:
  • potrdilo o ustreznosti imena družbe;
  • potrdilo o odprtju bančnega računa;
  • pooblastilo za zastopanje zastopnikom družbe;
  • kopije identifikacijskih dokumentov ustanoviteljev;
  • dokazilo, da je revizor družbe vpisan v register revizorjev in računovodij;
  • statut družbe.
Po pregledu dokumentacije izda GAFI fakturo za plačilo stroškov, ki vključuje stroške notarizacije, ustanovitvene takse, stroškov registracije in objave ter članstva v sindikatu in zbornici. Stroški so odvisni od višine kapitala družbe in so navzgor omejeni na 25.000 EGP.
1 dan
ali
on-line postopek
65 EGP
+ variabilni stroški
4 Registracija za davke
Registracija za davke se opravi pri GAFI, ki izda družbi davčno kartico, najkasneje v 30 dneh.
Če izpolnjuje pogoje, se mora družba hkrati registrirati za DDV.
1 dan brezplačno
5 Prijava zaposlenih v sistem socialnega varstva
Zaposleni morajo biti obvezno vključeni v sistem zdravstvenega in socialnega zavarovanja v okviru Nacionalnega urada za socialno zavarovanje.
3 dni brezplačno

Vir: GAFI 2022
Registracijski organ: GAFI
Navodila za registracijo: GAFI Guide


Posodobljeno: avgust 2022


Preberite tudi: