Romunija

Dajatve v Romuniji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Romunija je članica EU.

Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dobiček podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 16 %. Mikro podjetja z letnim prometom do 500.000 EUR so obdavčena z 1 % davčno stopnjo.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo v Romuniji registriran sedež ali imajo v Romuniji dejanski center uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Romuniji in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Romuniji.

Davčna osnova je bruto letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo; ob izpolnjevanju nekaterih pogojev pa so lahko iz davčne osnove izvzeti.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za obdobje 7 let. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: do 50 % znižanje davka na dobiček za naložbe na področju raziskav in razvoja in nekatere druge spodbude na področju R&R, za podjetja, ki se ukvarjajo izključno z R&R in inovacijami, pa je na voljo 10-letna oprostitev davka na dohodek.

 

Davek po odbitku

Dividende: 8 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 8 %.

Če izpolnjujejo pogoje (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) lahko slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku v skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MP-št. 25/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 16 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 16 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev (neprekinjeno lastništvo vsaj 25% deleža najmanj 2 leti) popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MP-št. 25/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 16 %
Davek po odbitku za plačila uporabe pravic industrijske in intelektualne lastnine nerezidentom znaša 16 %.

Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah ter iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev (neprekinjeno lastništvo vsaj 25 % deleža najmanj 2 leti) popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MP-št. 25/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Za storitve podpornih tehničnih storitev se plačuje 16 % davek po odbitku. Davek po odbitku se plačuje tudi za dohodke iz naslova svetovanja in upravljanja, ki jih nerezidenčna družba opravi za romunsko družbo, ne glede na to, ali so te storitve opravljene v Romuniji ali v tujini. Slovenska podjetja lahko uveljavljajo oprostitev v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MP-št. 25/02).
 

Davek na dodano vrednost (Taxa pe valoarea adăugată – TVA)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev. Standardna stopnja je 19%. Znižane stopnje znašajo 9 % in 5 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija za DDV je obvezna za osebe, ki opravljajo obdavčljive transakcije, ki letno presegajo 300.000 EUR. Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Glavni davčni zakoni: Davčni zakonik

Davčni sporazumi: Romunija ima sklenjenih 90 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 25/02).

Romunija je podpisnica MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t. i. multilateralni instrument – MLI), ki je za Romunijo začel veljati 1. junija 2022. Od začetka uporabe MLI s Slovenijo bo treba biti pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembe uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.


Koristne povezave:

 

Posodobljeno: september 2023


Preberite tudi: