Romunija

Dajatve v Romuniji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Romunija je članica EU. 
 

Več informacij: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 16 %. Mikro podjetja so, odvisno od pogojev, ki jih izpolnjujejo, obdavčena s 3 %, 2 % ali 1 % davčno stopnjo.
 
Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo v Romuniji registriran sedež ali imajo v Romuniji dejanski center uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Romuniji in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Romuniji.
Davčna osnova je bruto letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.
Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo; ob izpolnjevanju nekaterih pogojev pa so lahko iz davčne osnove izvzeti.
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za obdobje 7 let. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.
Davčne olajšave: do 50 % znižanje davka na dobiček za naložbe na področju R&D, olajšave za naložbe v tehnologijo idr.
 

Davek po odbitku

Dividende: 5 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 5 %. Sklenjeni mednarodni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MP-št. 25/02) prav tako določa 5 % davčno stopnjo.
Če izpolnjijejo pogoje (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) lahko slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku v skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb.

Obresti: 16 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 16 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MP-št. 25/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 16 %
Davek po odbitku za plačila uporabe pravic industrijske in intelektualne lastnine nerezidentom znaša 16 %.
Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MP-št. 25/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Za storitve podpornih tehničnih storitev se plačuje 16 % davek po odbitku. Slovenska podjetja lahko uveljavljajo oprostitev v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 25/02.
 

Davek na dodano vrednost (Taxa pe valoarea adăugată – TVA)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.
Standardna stopnja je 19 %. Znižane stopnje znašajo 9 % in 5 %. Za izvoz velja ničelna stopnja. 
Registracija: Registracija je obvezna za osebe, ki opravljajo obdavčljive transakcije, ki letno presegajo 100.000 EUR.
Glavni davčni zakoni: Davčni zakonik 
Davčni sporazumi: Romunija ima sklenjenih 85 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 25/02). 


Koristne povezave: