Avstralija

Oblike družb

Organizacijske oblike družb

Avstralski zvezni Zakon o družbah (Corporations Act 2001) iz leta 2001 s spremembami ureja kapitalske družbe, zakoni zveznih držav in teritorijev pa osebne družbe. Najpogostejše oblike družb so: 
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
General partnership (GP )
partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe
Partnerstvo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Nima statusa pravne osebe
Limited partnership (LP)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev,od katerih komplementarji (general partners) neomejeno odgovarjajo za obveznosti družbe, komanditisti (limited partners) pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji


Ima status pravne osebe

 
Incorporated limited partnership (ILP)
registrirana komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji (1- 20) odgovarjajo za obveznosti družbe, komanditisti pa odgovarjajo do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
 
Ima status pravne osebe


V uporabi je za tvegane naložbe visoke vrednosti
Public unlimited company with share capital  (puc)
Proprietary unlimited company with share capital (pty)
Družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ali več ustanoviteljev (puc) ali
1-50 ustanoviteljev (pty)
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe
Smiselno veljajo pravila za javne ali zasebne družbe
V praksi redka, običajno odvetniške in računovodske družbe
Public company limited by shares (ltd)
delniška družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ali več ustanoviteljev
Odgovornost delničarjev je omejena na del neplačanega vložka
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive, so predmet javne ponudbe in lahko kotirajo na borzi
Public company limited by guarantee (ltd)
javna družba z jamstvom
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ali več ustanoviteljev
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na prevzeto jamstvo (limited by guarantee)
Smiselno veljajo pravila za javne družbe
V praksi redka, v uporabi za neprofitne organizacije
No liability company (NL)
javna družba brez odgovornosti
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ali več ustanoviteljev
Partnerji ne odgovarjajo za nevplačani del deleža
Smiselno veljajo pravila za javne družbe
V praksi redka, namenjena izključno rudarskim družbam
Proprietary company limited by shares (pty ltd)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 do 50 ustanoviteljev
Odgovornost družbenikov je omejena na vložena sredstva
Družbo vodi direktor
Družba ima deleže, ki ne morejo biti predmet javne ponudbe, njihov prenos je omejen

 

 
Avstralski zakon o družbah deli družbe na:
 • javne (public companies) in
 • zasebne (proprietary companies).
Javne družbe lahko zbirajo sredstva z javno ponudbo in lahko tudi kotirajo na borzi. Zasebne družbe ne smejo javno zbirati sredstev in ne smejo opravljati dejavnosti, za katere je po zakonu potrebno razkritje lastnikov.

Odgovornost partnerjev je pri zasebni družbi lahko omejena na nevplačani delež kapitala (družba z omejeno odgovornostjo) ali pa partnerji za obveznosti družbe odgovarjajo neomejeno (družba z neomejeno odgovornostjo). Pri javnih družbah je odgovornost partnerjev lahko omejena na nevplačani delež kapitala (delniške družbe), prevzeto jamstvo v primeru likvidacije (družbe z jamstvom), neomejena (javne družbe z neomejeno odgovornostjo) ali pa partnerji ne odgovarjajo niti za nevplačani del deleža, tako da v primeru poziva družbe na vplačilo lahko prepustijo delež družbi (družbe brez odgovornosti):
 
Vrste družb  
Proprietary companies Limited by shares
  Unlimited with share capital
Public companies Limited by shares
  Limited by guarantee
  Unlimited with share capital
  No liability company


Zasebne družbe morajo imeti v imenu besedo “proprietary” ali kratico „Pty“. Družbe, pri katerih je odgovornost partnerjev omejena (delniške družbe, družbe omejene z jamstvom in družbe z omejeno odgovornostjo) pa morajo imeti v imenu besedo “limited” ali oznako “ltd”, družbe brez odgovornosti pa morajo imeti v imenu “no liability” ali oznako  “NL“.

Zakon določa pravila za poslovanje družb glede na kriterij javnosti (javna ali zasebna) in glede na kriterij velikosti (velika ali majha družba).

Zasebne družbe (Proprietary companies)

Družba z omejeno odgovornostjo (proprietary company limited by shares, pty ltd)

Družba z omejeno odgovornostjo je družba, pri kateri je odgovornost družbenikov omejena na nevplačani znesek njihovega deleža (limited by shares), ki ne sme javno zbirati sredstev in ne sme opravljati dejavnosti, za katere se po zakonu zahteva razkritje lastnikov (proprietary company).

V skladu z Zakonom o družbah ima lahko zasebna družba enega do največ 50 družbenikov (v to število se ne vštevajo družbeniki, ki so v družbi zaposleni), ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča družbenikov.

Zasebna družba mora imeti najmanj enega direktorja, ki ima stalno bivališče v Avstraliji. Imenovanje tajnika družbe ni obvezno, če pa ga družba ima, mora imeti tudi ta stalno bivališče v Avstraliji. Funkcijo tajnika družbe lahko opravlja tudi direktor.

Kapital družbe je razdeljen na deleže. Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Prenos deležev je omejen. Zasebna družba ne sme javno zbirati sredstev (npr. objaviti vabila k odkupu deležev v časopisu).

Družba mora imeti registriran sedež v Avstraliji, vendar ni potrebno, da je ta odprt za javnost.

Poslovanje in upravljanje družbe določa Zakon o družbah v posebnem oddelku (replaceable rules) ali njen ustanovni akt (constitution). Pravila se razlikujejo glede na to, ali gre za majhno ali veliko družbo.

Družba je majhna, če izpolnjuje 2 od naslednjih kriterijev:
 • letni skupni bruto poslovni prihodek družbe je nižji od 50 mio dolarjev.
 • letna vrednost konsolidiranega bruto premoženja družbe je nižja od 25 mio dolarjev.
 • družba ima manj kot 100 zaposlenih.
Poleg družbe z omejeno odgovornostjo je je zasebna družba lahko organizirana tudi kot družba z neomejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom (Proprietary company unlimited with share capital, pty). Ta oblika je običajno v uporabi za odvetniške, računovodske ipd. družbe. Družbeniki za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, sicer pa za zasebno družbo z neomejeno odgovornostjo smiselno veljajo pravila za zasebne družbe.

Javne družbe (Public companies)

Delniška družba (public company limited by shares, ltd)

Delniška družba je družba, pri kateri je odgovornost partnerjev omejena na nevplačani znesek kapitala (limited by shares), ki lahko zbira sredstva z javno ponudbo (public company).

Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.

Družba mora imeti najmanj tri direktorje, od katerih morata imeti najmanj dva stalno bivališče v Avstraliji, ter najmanj enega tajnika družbe, ki mora prav tako imeti stalno bivališče v Avstraliji. Družba mora imenovati tudi revizorja.

Družba mora imeti registriran sedež v Avstraliji. Sedež mora biti med uradnimi urami odprt za poslovanje.

Najnižji znesek osnovnega kapitala javne družbe ni predpisan. Javna družba lahko zbira sredstva z javno ponudbo in tudi lahko kotira na borzi.
Poslovanje in upravljanje javne družbe določa Zakon o družbah v posebnem oddelku (replaceable rules) ali njen ustanovni akt (constitution).

Zahteve se razlikujejo glede na to, ali gre za majhno ali veliko družbo. Za družbe, ki kotirajo na borzi, veljajo dodatna pravila, ki jih določajo Zakon o družbah in borzna pravila.

Javna družba je lahko v skladu z zakonom organizirana tudi kot:
 • javna družba z neomejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom (unlimited public company with share capital), kjer partnerji za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. V praksi je ta oblika redka;
 • javna družba z jamstvom (public company limited by guarantee), ki nima osnovnega kapitala, partnerji pa prevzamejo odgovornost, da bodo v primeru prenejanja družbe do določenega zneska prevzeli odgovornost za morebitne njene obveznosti. Običajno je v uporabi za neprofitne in dobrodelne organizacije;
 • javna družba brez odgovornosti (no liability public company, NL), ki ima osnovni kapital, partnerji pa ne odgovarjajo niti za nevplačani znesek deleža. Uporablja se izključno za rudarske družbe.

Več informacij:
 • Registracijski organ:  ASIC
 • Agencija za promocijo tujih naložb: Austrade 
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Avstraliji

 
Proprietary company limited by shares (Pty Ltd)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Sydney
 
  Korak Trajanje Stroški
1. Preverjanje razpoložljivosti imena družbe
Ustanovitelji pred registracijo družbe preverijo razpoložljivost imena na spletni strani Avstralske komisije za vrednostne papirje in naložbe (Australian Securities and Investments Commission – ASIC), vendar je mogoče je registrirati družbo tudi brez imena (z identifikacijsko številko družbe ACN).
On-line
 
brezplačno
2. Registracija družbe in pridobitev identifikacijske številke družbe ACN
Od oktobra 2019 morajo bi vse družbe registrirane on-line. Papirni obrazec (Form 201) se ne uporablja več.
Družbo lahko registrirajo ustanovitelji prek spletne strani Službe vlade za poslovne registracije (Australian Government Business Registration Service - BRS) ali prek zastopnika (Private service provider - PSP).
Pred ustanovitvijo se morajo ustanovitelji odločiti, ali bo imela družba ustanovni akt (constitution), ali bo uporabljala pravila, ki jih določa zakon o družbah (replaceable rules) ter pridobiti pisno soglasje vseh ustanoviteljev, direktorjev (in tajnikov, če so imenovani) družbe.
Vsaj 1 direktor (in vsaj 1 tajnik, če jih je družba imenovala) mora imeti stalno bivališče v Avstraliji.
Sedež družbe mora biti v Avstraliji; če so prostori najeti, je potrebno soglasje lastnika.
Vlogi za registracijo je treba priložiti naslednje podatke in dokazila:
 • ime in kontaktne podatke vlagateljev;
 • naslov in kontaktne podatke družbe;
 • podatke o vseh udeleženih osebah (družbeniki, direktorji, tajniki …)
 • številka davčnega zastopnika, če je imenovan;
 • številka rezervacije imena družbe, če je rezervirano;
 • pravno organizacijska oblika družbe;
 • kraj in datum rojstva direktorjev in tajnikov (biti morajo stari najmanj 18 let);
 • podatki o deležih;
 • podatki o kreditni kartici (Visa ali MasterCard).
V postopku registracije bo družbi dodeljena 9-mestna identifikacijska številka družbe (Australian company number –ACN).
Po registraciji se družbi izda potrdilo o registraciji in je vpisana v register družb.
On-line
 
495 AUD
več
3. Registracija za davke pri avstralskem davčnem uradu (Australian Taxation Office - ATO)
Vlagatelji prek spletni strani Avstralskega poslovnega registra (Australian Business Register – ABR) vložijo vlogo za pridobitev davčne številke družbe (Tax file number- TFN).
Na spletni strani ABR lahko ustanovitelji oddajo tudi vlogo za poslovno identifikacijsko številko (Australian Business Number – ABN), ki je potrebna za plačilo GST in drugih davkov).
On-line
 
brezplačno
4. Prijava zaposlenih v sistem obveznega zavarovanja pri SIRA
Zaposleni morajo biti prijavljeni sistem obveznega zdravstvenega in socialnega zavarovanja pri State Insurance Regulatory Authority (SIRA). Prijava je mogoča prek spletne strani icare.
On-line
 
brezplačno


Posodobljeno: 28. maj 2020