Avstralija

Oblike družb

Organizacijske oblike družb

Avstralski zvezni Zakon o družbah (Corporations Act 2001) iz leta 2001 s spremembami ureja kapitalske družbe, zakoni zveznih držav in teritorijev pa osebne družbe. Najpogostejše oblike družb so: 
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  Druge značilnosti
General partnership (GP )
partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev.
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe.
Partnerstvo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Nima statusa pravne osebe.
Limited partnership (LP)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev. Za obveznosti družbe komplementarji (general partners) odgovarjajo neomejeno, komanditisti (limited partners) pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
 
Incorporated limited partnership (ILP)
inkorporirana komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev. Za obveznosti družbe  komplementarji (1- 20) odgovarjajo za neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Ima status pravne osebe.
V uporabi je za tvegane naložbe visoke vrednosti.
Public unlimited company with share capital  (puc)
Proprietary unlimited company with share capital (pty)
Družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev (puc) ali
1-50 ustanoviteljev (pty).
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe.
Smiselno veljajo pravila za javne ali zasebne družbe.
V praksi redka, običajno gre za  odvetniške in računovodske družbe.
Public company limited by shares (ltd)
delniška družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost delničarjev je omejena na del neplačanega vložka.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive, so predmet javne ponudbe in lahko kotirajo na borzi.
Public company limited by guarantee (ltd)
javna družba z jamstvom
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na prevzeto jamstvo (limited by guarantee).
Smiselno veljajo pravila za javne družbe.
V praksi redka, v uporabi za neprofitne organizacije.
No liability company (NL)
javna družba brez odgovornosti
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev.
Partnerji ne odgovarjajo za nevplačani del deleža.
Smiselno veljajo pravila za javne družbe
V praksi redka, namenjena izključno rudarskim družbam
Proprietary company limited by shares (pty ltd)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 50 ustanoviteljev.
Odgovornost družbenikov je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodi direktor.
Družba ima deleže, ki ne morejo biti predmet javne ponudbe, njihov prenos je omejen.
 


Avstralski zakon o družbah deli družbe na:
 • javne (public companies) in
 • zasebne (proprietary companies).
Javne družbe lahko zbirajo sredstva z javno ponudbo in lahko tudi kotirajo na borzi. Zasebne družbe ne smejo javno zbirati sredstev in ne smejo opravljati dejavnosti, za katere je po zakonu potrebno razkritje lastnikov.

Odgovornost partnerjev je pri zasebni družbi lahko omejena na nevplačani delež kapitala (družba z omejeno odgovornostjo) ali pa partnerji za obveznosti družbe odgovarjajo neomejeno (družba z neomejeno odgovornostjo).

Pri javnih družbah je odgovornost partnerjev lahko omejena na nevplačani delež kapitala (delniške družbe), prevzeto jamstvo v primeru likvidacije (družbe z jamstvom), neomejena (javne družbe z neomejeno odgovornostjo) ali pa partnerji ne odgovarjajo niti za nevplačani del deleža, tako da v primeru poziva družbe na vplačilo lahko prepustijo delež družbi (družbe brez odgovornosti):
 
Vrste družb  
Proprietary companies Limited by shares
  Unlimited with share capital
Public companies Limited by shares
  Limited by guarantee
  Unlimited with share capital
  No liability company
 
Zasebne družbe morajo imeti v imenu besedo “proprietary” ali kratico „Pty“. Družbe, pri katerih je odgovornost partnerjev omejena (delniške družbe, družbe z jamstvom in družbe z omejeno odgovornostjo) pa morajo imeti v imenu besedo “limited” ali oznako “ltd”, družbe brez odgovornosti pa morajo imeti v imenu “no liability” ali oznako  “NL“.

Zakon določa pravila za poslovanje družb glede na kriterij javnosti (javna ali zasebna) in glede na kriterij velikosti (velika ali majhna družba).
 

Zasebne družbe (Proprietary companies)

Družba z omejeno odgovornostjo (proprietary company limited by shares, pty ltd)

Družba z omejeno odgovornostjo je družba, pri kateri je odgovornost družbenikov omejena na nevplačani znesek njihovega deleža (limited by shares), ki ne sme javno zbirati sredstev in ne sme opravljati dejavnosti, za katere se po zakonu zahteva razkritje lastnikov (proprietary company).

V skladu z Zakonom o družbah ima lahko zasebna družba enega do največ 50 družbenikov (v to število se ne vštevajo družbeniki, ki so pridobili delež družbe v času zaposlitve v družbi ali od nje odvisni družbi). Družbeniki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča družbenikov.

Zasebna družba mora imeti najmanj enega direktorja, ki ima stalno bivališče v Avstraliji. Imenovanje tajnika družbe ni obvezno. Če družba ima enega ali več tajnikov, mora najmanj en tajnik  imeti  stalno bivališče v Avstraliji. Funkcijo tajnika družbe lahko opravlja tudi direktor.
Kapital družbe je razdeljen na deleže.

Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Prenos deležev je omejen. Zasebna družba ne sme javno zbirati sredstev (npr. objaviti vabila k odkupu deležev v časopisu).

Družba mora imeti registriran sedež v Avstraliji, vendar ni potrebno, da je ta odprt za javnost.

Poslovanje in upravljanje družbe določa Zakon o družbah v posebnem oddelku (replaceable rules) ali njen ustanovni akt (constitution). Pravila se razlikujejo glede na to, ali gre za majhno ali veliko družbo.

Družba je majhna, če izpolnjuje 2 od naslednjih kriterijev:
 • letni skupni bruto poslovni prihodek družbe je nižji od 50 mio AUD,
 • letna vrednost konsolidiranega bruto premoženja družbe je nižja od 25 mio AUD,
 • družba ima manj kot 100 zaposlenih.
Poleg družbe z omejeno odgovornostjo je zasebna družba lahko organizirana tudi kot družba z neomejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom (Proprietary company unlimited with share capital, pty). Ta oblika je običajno v uporabi za odvetniške, računovodske ipd. družbe. Družbeniki za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, sicer pa za zasebno družbo z neomejeno odgovornostjo smiselno veljajo pravila za zasebne družbe.

Javne družbe (Public companies)

Delniška družba (public company limited by shares, ltd)

Delniška družba je družba, pri kateri je odgovornost partnerjev omejena na nevplačani znesek kapitala (limited by shares), ki lahko zbira sredstva z javno ponudbo (public company).

Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.

Družba mora imeti najmanj tri direktorje, od katerih morata imeti najmanj dva stalno bivališče v Avstraliji, ter najmanj enega tajnika družbe, ki mora prav tako imeti stalno bivališče v Avstraliji. Družba mora imenovati tudi revizorja.

Družba mora imeti registriran sedež v Avstraliji. Sedež mora biti med uradnimi urami odprt za poslovanje.

Najnižji znesek osnovnega kapitala javne družbe ni predpisan. Javna družba lahko zbira sredstva z javno ponudbo in tudi lahko kotira na borzi.
Poslovanje in upravljanje javne družbe določa Zakon o družbah v posebnem oddelku (replaceable rules) ali njen ustanovni akt (constitution).

Zahteve se razlikujejo glede na to, ali gre za majhno ali veliko družbo. Za družbe, ki kotirajo na borzi, veljajo dodatna pravila, ki jih določajo Zakon o družbah in borzna pravila.

Javna družba je lahko v skladu z zakonom organizirana tudi kot:
 • javna družba z neomejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom (unlimited public company with share capital), kjer partnerji za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. V praksi je ta oblika redka;
 • javna družba z jamstvom (public company limited by guarantee), ki nima osnovnega kapitala, partnerji pa prevzamejo odgovornost, da bodo v primeru prenehanja družbe do določenega zneska prevzeli odgovornost za morebitne njene obveznosti. Običajno je v uporabi za neprofitne in dobrodelne organizacije;
 • javna družba brez odgovornosti (no liability public company, NL), ki ima osnovni kapital, partnerji pa ne odgovarjajo niti za nevplačani znesek deleža. Uporablja se izključno za rudarske družbe.
Več informacij:
 • Registracijski organ:  ASIC (Australian Securities and Investments Commission)
 • Agencija za promocijo tujih naložb: Austrade 
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Avstraliji

 
Proprietary company limited by shares (Pty Ltd)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Sydney

 
  Korak Trajanje Stroški
1. Pridobitev identifikacijke številke direktorja družbe
Pogoj za registracijo družbe je pridobitev identifikacijke številke direktorja družbe pri Avstralski službi vlade za poslovne registracije Australian Business Registry Services (ABRS)

 
on-line
 
brezplačno
2. Preverjanje razpoložljivosti imena družbe
Ustanovitelji pred registracijo družbe preverijo razpoložljivost imena na spletni strani Avstralske komisije za vrednostne papirje in naložbe (Australian Securities and Investments Commission – ASIC), vendar je mogoče registrirati družbo tudi brez imena (z identifikacijsko številko družbe ACN).
on-line
 
Brezplačno ali
55 AUD
(rezervacija imena)
3. Pripravljalna dejanja
Pred registracijo se ustanovitelji odločijo, ali bo imela družba ustanovni akt (constitution), ali bo uporabljala pravila, ki jih določa zakon o družbah (replaceable rules), ali bo uporabljala kombinacijo obeh možnosti.
Pridobiti je treba pisno soglasje vseh ustanoviteljev, direktorjev (in tajnikov, če so imenovani) družbe.
Vsaj 1 direktor (in vsaj 1 tajnik, če jih je družba imenovala) mora imeti stalno bivališče v Avstraliji.
Sedež družbe mora biti v Avstraliji, vendar ni zahteve, da je odprt za javnost. Če so prostori najeti, je treba pridobiti soglasje lastnika.
on-line
 
443 do 538 AUD
več
4. Registracija družbe pri ABRS s  pridobitvijo identifikacijske številke družbe ACN,  poslovne številke družbe ABN in davčne številke TFN
Registracija družbe poteka on-line; izjemoma je na zahtevo mogoča registracija po pošti. Družbo je mogoče registrirati prek spletne strani ABRS  ali prek zastopnika (Private service provider - PSP). Z istim e-obrazcem je mogoče oddati tudi vlogo za pridobitev številke ACN in ABN.
Strošek registracije je odvisen od osnovnega kapitala družbe.
Vlogi za registracijo je treba priložiti naslednje podatke in dokazila:
 • ime in kontaktne podatke vlagateljev;
 • naslov in kontaktne podatke družbe;
 • podatke o vseh udeleženih osebah (družbeniki, direktorji, tajniki …)
 • številka davčnega zastopnika, če je imenovan;
 • številka rezervacije imena družbe, če je rezervirano;
 • pravno organizacijska oblika družbe;
 • kraj in datum rojstva direktorjev in tajnikov (biti morajo stari najmanj 18 let);
 • podatki o deležih;
 • podatki o kreditni kartici (Visa ali MasterCard).
V postopku registracije bo družbi dodeljena 9-mestna identifikacijska številka družbe (Australian company number –ACN) in 11-mestna poslovna številka družbe (Australian business number – ABN), avstralski davčni urad (Australian Taxation Office - ATO) pa družbi v postopku registarcije samodejno dodeli davčno številko družbe (Tax file number- TFN).
Družba se vpiše v register družb. Po registraciji se družbi izda potrdilo o registraciji in 8-mestno številko - ključ družbe, ki  se uporablja za ustvarjanje računa na spletu in on-line opravila družbe.
on-line
 
443 do 538 AUD
več
5. Prijava zaposlenih v sistem obveznega zavarovanja pri SIRA
Zaposleni morajo biti prijavljeni sistem obveznega zdravstvenega in socialnega zavarovanja pri State Insurance Regulatory Authority (SIRA). Prijava je mogoča prek spletne strani icare.
on-line
 
brezplačno

Posodobljeno:  maj 2023Preberite tudi: