Avstralija

Dajatve v Avstraliji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Trgovinski in gospodarski odnosi med Slovenijo in Avstralijo temeljijo na Okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Avstralijo. Sporazum, ki je bil podpisan 7. avgusta 2017 v Manili, je začel veljati 21. oktobra 2022.

Sporazum ureja politični dialog, varnostna vprašanja, mednarodno sodelovanje, gospodarstvo in trgovino, pravosodje, kulturo in izobraževanje, energetiko in okolje.

EU in Avstralija se pogajata tudi o sklenitvi sporazuma o prosti trgovini. Prvi krog pogajanj je potekal julija 2018, drugi krog je bil novembra 2018, tretji krog pa marca 2019.

Avstralija je članica STO od leta 1995.


Koristne povezave:  

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

 
Stopnja davka od dohodka pravnih oseb znaša 30%.

Znižana 25% davčna stopnja velja za družbe, katerih skupni letni promet je nižji od 50 milijonov AUD, njihovi pasivni dohodki pa ne presegajo 80% skupnih dohodkov. Za nekatere davčne zavezance (zadruge, zavarovalnice, neprofitne organizacije) veljajo posebne davčne stopnje.

Rezidenti (družbe, ki so registrirane v Avstraliji in družbe, ki niso registrirane v Avstraliji, vendar poslujejo v Avstraliji, ki imajo osrednji sedež upravljanja in nadzora v Avstraliji, in družbe, v katerih imajo avstralski rezidenti kontrolni glasovalni delež) plačujejo davek na dohodek od dohodkov, ustvarjenih v Avstraliji in tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodkov, ustvarjenih v Avstraliji.

Za obdavčevanje dividend uporablja Avstralija poseben režim - metodo odbitka za dividende družb (t. i. Australian imputation system), ki preprečuje dvojno obdavčevanje dividend. Po tem sistemu se lahko pri dividendah upošteva plačilo davka na dohodek, ki ga je že plačala družba (t.i. franked dividends). Delničarji - rezidenti lahko iz tega naslova uveljavljajo pravico do davčnega dobropisa v vrednosti že plačanega davka, nerezidenti pa pravico do oprostitve davka po odbitku.

Neto kapitalski dobički (kapitalski dobički po pobotanju kapitalskih izgub) so vključeni v davčno osnovo in so obdavčeni po standardni davčni stopnji davka na dohodek podjetij. Če ima družba v določenem obdobju v tuji družbi 10% ali višji neposredni glasovalni delež, lahko uveljavlja znižanje kapitalskih dobičkov ali izgub iz naslova prodaje deležev v tej družbi (t.i. NANE dohodek).

Neto davčne izgube se lahko prenašajo naprej brez omejitev, če je izpolnjen pogoj »kontinuiranega lastništva« več kot 50% glasovalnih pravic, dividend in kapitalskih pravic in če je zadovoljivo opravljen preizkus "enakega" ali “podobnega” posla. Enaki pogoji se zahtevajo za kapitalske izgube, ki pa se lahko pobotajo le s kapitalskimi dobički.

Davčne olajšave so na voljo za naložbe v podjetja, ki imajo status inovativnega start-upa (early stage innovation company - ESIC) in za kapitalske dobičke iz nekaterih upravičenih virov. Za naložbe v raziskave in razvoja je mogoče uveljavljati davčne ugodnosti v obliki delnega povračila plačanih davkov.

Posebna pravila veljajo za sklade (upravljani investicijski skladi MIT in AMIT, CCIV in režim IMR). Na voljo so tudi različne panožne spodbude (npr. davčne olajšave za film).

 

Davek po odbitku

Dividende: 0%, 30%
Za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom se uporablja metoda odbitka za dividende družb (t. i. Australian imputation system), po katerem se upošteva plačilo davka, ki ga je za distribuirane dividende plačala družba (t.i. frankirane dividende).

Dividende so lahko v celoti frankirane, delno frankirane ali nefrankirane (fully franked, partially franked, unfranked). Za frankirane dividende lahko nerezidenti uveljavljajo popolno ali delno oprostitev davka po odbitku.Za nefrankirane dividende znaša davek po odbitku 30%.

Obresti: 10%, 0%
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 10%. V nekaterih primerih (npr. za obresti od nekaterih javno ponujenih obveznic, obresti, plačanih nepovezanim tujim finančnim institucijam ali vladnim organom na podlagi posebnih davčnih pogodb) velja oprostitev davka po odbitku. Za obresti, ki jih domača družba izplača rezidentom, ni davka po odbitku.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 30%
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme, avtorski honorarji...), ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 30%.

Za plačila, ki jih za uporabo pravic intelektualne in industrijske lastnine domača družba izplača rezidentom, ni davka po odbitku.

Plačila podpornih in tehničnih storitev: 0%
Za plačila za storitve tehnične podpore, inženiringa, svetovanja idr. podobnih storitev, ki jih domača družba izplača nerezidenčni ali rezidenčni družbi se ne plačuje davek po odbitku.

Davek na blago in storitve (Good and Services Tax – GST)

Davek na blago in storitve - GST je oblika davka na dodano vrednost transakcij, ki se plačuje za dobave blaga in storitev v Avstraliji na vseh stopnjah dobavne verige. Enotna davčna stopnja GST znaša 10%. Za izvoz in za nekatere izvzete storitve se GST ne plačuje.

Registracija je obvezna za zavezance, katerih letni promet presega 75.000 AUD (za neprofitne organizacije 150.000 EUD), v nekaterih primerih pa ne glede na višino letnega prometa (za zavezance, ki opravljajo taksi in sorodne storitve, za zavezance, ki želijo uveljavljati povračilo GST za poslovne nakupe goriva).

Za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o odmeri davka od dohodka, Zakon o davku na blago in storitve idr.

Davčni sporazumi: Avstralija ima sklenjenih 45 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen.

Avstralija je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI), ki je stopil v veljavo 1. januarja 2019.

 
Koristne povezave:
Davčna uprava: ATO - Australian Taxation Office
 
 

Posodobljeno: 31. maj 2023Preberite tudi: