Nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, t. i. vavčerji

ponedeljek, 21. januar 2019

Slovenski podjetniški sklad (SPS) uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) – t.i. vavčerje. MSP-jem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence. Prvi vavčerji bodo objavljeni že januarja letos.

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:
 • certifikati kakovosti in poslovna odličnost
 • zaščita intelektualne lastnine
 • internacionalizacija
 • prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij
 • digitalizacija in omogočitvene tehnologije
 • krožno/zeleno gospodarstvo
 • prototipiranje

SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo.

Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, na osnovi katerega bo podjetje oddalo vlogo, ki smo se jo potrudili kar najbolj poenostaviti. SPS bo preveril, ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Prvi vavčerji se načrtujejo predvidoma 25. 1. 2019. SPS bo najprej objavil naslednja vavčerja:
 
Vavčer za certifikate kakovosti
Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. Z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd. MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.    

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti.

Vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk, modelov, avtorskih pravic in drugih oblik intelektualne lastnine. MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vseh intelektualne lastnine.
 
Predvidoma februarja se načrtuje objava vavčerjev za pomoč pri internacionalizaciji
SPS želi prispevati k spodbujanju nadaljnje rasti slovenskih podjetij in razvoju slovenskega gospodarstva v mednarodnem okolju. Zato namerava z vavčerji za internacionalizacijo prispevati k učinkovitemu širjenju poslovanja na tujih trgih, večji geografski razpršenosti slovenskega izvoza in boljšim pogojem za nastop slovenskih podjetij v mednarodnem okviru.

Podjetjem bodo na voljo različni vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji, in sicer za naslednje namene:
 • tržne raziskave,
 • udeležba MSP v izhodnih gospodarskih delegacijah,
 • srečanja B2B (business to business) v tujini in druge oblike iskanja poslovnih partnerjev v tujini,
 • aktivna udeležba MSP na mednarodnih strokovnih forumih/ konferencah/kongresih,
 • skupinski sejemski nastopi.

SPS bo javne pozive objavil v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si). Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje.

Morebitna vprašanja glede vavčerjev lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori in vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPS.