Objavljen javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017

petek, 12. maj 2017

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS št. 24/2017 z dne 12.5.2017 in na spletnih straneh objavila Javni razpis "Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017".

Javni razpis velja samo za operacije, ki se še niso zaključile pred 1. 6. 2017 oziroma pred oddajo vloge, so bile pa zaključene do konca leta 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 (v nadaljevanju: operacija). Mednarodni sejem mora biti vpisan v bazi www.expodatabase.com ali v bazi www.auma.de, hkrati pa mora imeti več kot 10% tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 podjetjem omogočiti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti do 113 podjetij, 77 v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 36 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, pri individualnem nastopu na mednarodnem sejmu v tujini v letu 2017.

Ciljne skupine so mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. Več informacij o pogojih za kandidiranje je na voljo v javnem razpisu.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.000.000,00 EUR.

Upravičeni so stroški nastopa na individualnih sejmih v tujini v letu 2017, ki se uveljavljajo v obliki pavšalnih zneskov. Višina pavšalnega zneska za posamezno operacijo znaša  8.762,00 EUR. V primeru pavšalnih zneskov so vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na podlagi vnaprej določenega pavšalnega zneska v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, ki so določeni v pogodbi o sofinanciranju. Končni znesek nepovratnih sredstev je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičencev in preverjenega s strani SPIRIT Slovenija, brez potrebe za utemeljitev dejanskih stroškov.

Obdobje upravičenih aktivnosti, ki so podlaga za povračilo stroškov je od oddaje vloge do 31. 12. 2017. Operacije (sejemski nastop), ki bi se fizično zaključile pred 1. 6. 2017 oziroma pred oddajo vloge, niso upravičene do sofinanciranja.

Rok za oddajo vlog je ­­­­13. 6. 2017.

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje dosegljiva na spletni strani SPIRIT Slovenija www.spiritslovenia.si.

Javni razpis je vezan na koriščenje evropskih kohezijskih sredstev v obdobju 2016-2020.

Poglejte si tudi: Finančne spodbude