Objavljen je javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2024

četrtek, 28. december 2023
 

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.
 
Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:
 
  • krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
  • spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu;
  • svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;
  • redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo,
  • promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo.
 

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem,
  • informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
  • posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo na portalu Izvozno okno.
 

Ciljne skupine/upravičenci

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.
 

Pogoji za kandidiranje

Več o pogojih za kandidiranje najdete tukaj.
 

Okvirna višina sredstev

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 450.000,00 EUR.
 

Rok za prijavo

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 26. 1. 2024.

Za pravočasne vloge štejejo vloge, ki bodo oddane osebno ali po pošti do vključno 26. 1. 2024. Prijavitelj je dolžan obvestiti agencijo o oddani vlogi po pošti na e-naslov: Andreja.MulecBohinc@spiritslovenia.si, najkasneje do vključno 26. 1. 2024.
 
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija (vloge sprejemamo vsak delovnik v času uradnih ur, od 9 h do 13 h).
 

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: spk@spiritslovenia.si.
 
Vprašanja na predhodno navedeni elektronski naslov morajo prispeti najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.spiritslovenia.si.
 
Kot predhodno zapisano, bodo vprašanja in odgovori objavljeni na spletni strani: www.spiritslovenia.si, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
 

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si/razpisi.


Foto: STA/Bor Slana in SPIRIT Slovenija


 

Preberite tudi: