Strožja pravila o uporabi fluoriranih plinov in ozonu škodljivih snovi

ponedeljek, 12. februar 2024

  
V okviru zelenega dogovora EU so bila sprejeta strožja pravila o uporabi fluoriranih plinov in ozonu škodljivih snovi, ki trenutno predstavljajo več kot 3 odstotke vseh emisij toplogrednih plinov v EU.

Uvaja se popolna prepoved dajanja na trg izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike, v več kategorijah, pri katerih je prehod na alternative tehnološko in gospodarsko možen. Mednje spadajo nekateri gospodinjski hladilniki, ohlajevalniki, pene in aerosoli. Določeni so tudi datumi za popolno postopno opustitev uporabe fluoriranih toplogrednih plinov v klimatskih napravah, toplotnih črpalkah in stikalnih mehanizmih. 
 
F-plini in snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, so zelo močni toplogredni plini, ki jih povzroči človek in ki prispevajo h globalnemu segrevanju, ko se sproščajo v ozračje, in pogosto več tisočkrat močnejši od ogljikovega dioksida (CO2). Obe skupini snovi se tradicionalno uporabljata v vsakodnevni uporabi, kot so hlajenje, klimatizacija, izolacija, protipožarna zaščita, električni vodi in aerosolni pogoni. 
 
Komisija je aprila 2022 predlagala dva osnutka uredb o reviziji pravil o F-plinih in ozonu škodljivih snoveh, da bi te politike uskladila s podnebnimi cilji EU in mednarodnimi pravili v okviru Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč. Uredbi sta bili prilagojeni tudi za izboljšanje izvajanja in izvrševanja pravil. Sozakonodajalca EU sta 5. oktobra 2023 dosegla začasni dogovor. Evropski parlament je obe uredbi odobril 16. januarja 2024, to glasovanje Sveta pa zaključi zakonodajni postopek. Uredbe bodo začele veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu Unije. 
 
Potrditev je pomemben korak k doseganju podnebnih ciljev EU za leto 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050; do leta 2050 bo odpravljenih dodatnih 500 milijonov ton emisij ekvivalenta CO2, kar je primerljivo s skupnimi letnimi emisijami Francije in Belgije. 
 
Nova pravila bodo do leta 2050 odpravila uporabo fluoriranih ogljikovodikov (HFC), najpogostejših F-plinov. V skladu z novimi uredbami so bile obstoječe ravni kvot znatno znižane, kar dodatno omejuje uvoz in proizvodnjo fluoriranih ogljikovodikov iz leta v leto. Do leta 2030 se bodo fluorirani ogljikovodiki, dani na trg v EU, postopno zmanjšali za 95 % pod ravnmi iz leta 2015 in bodo do sredine stoletja v celoti odpravljeni. Pravila bodo omejila tudi uporabo vseh F-plinov v opremi, kjer so na voljo podnebju prijazne alternative, kot so toplotne črpalke, stikalni mehanizmi za prenos energije ali izdelki, ki se uporabljajo v zdravstvenem sektorju. Nove obveznosti bodo zmanjšale tudi emisije F-plinov in ozonu škodljivih snovi iz izolacijskih pen v starih stavbah in tistih, ki so v postopku prenove. Ta pionirska pravila bi morala biti pozitiven zgled za naše partnerje po vsem svetu in spodbujati podobne ukrepe v zvezi s temi plini v drugih državah. 
 
Da bi spodbudili izvoz podnebju prijazne opreme in preprečili dajanje škodljivih izdelkov na svetovni trg, bodo novi ukrepi v zvezi s F-plini zagotovili, da se zastarela oprema, ki uporablja hladilna sredstva z visokim potencialom globalnega segrevanja, ne bo izvažala iz EU. 
 
Dogovor je jasen signal proizvajalcem proizvodov, ki tradicionalno uporabljajo F-pline, da bi svoje naložbe usmerili v podnebju prijazne alternative, kadar je to izvedljivo. To bo spodbudilo inovacije in razvoj čistih tehnologij. Pričakuje se, da se bodo cene znižale, ko se bo trg za podnebju prijazno opremo razširil, nova oprema pa bo zaradi večje energijske učinkovitosti v življenjski dobi izdelkov običajno prinesla večje prihranke energije. 
 
Novi ukrepi za boljše izvrševanje teh pravil in spremljanje trga bodo carinskim in nadzornim organom olajšali nadzor uvoza in izvoza ter zatrli nezakonito trgovino s plini in povezano opremo. 
 
Več: Sporočilo sveta EU s povezavo na uredbi

 
Pripravil:
 
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini