Rusija

Dajatve v Rusiji

Carinske dajatve

Zunanjetrgovinski odnosi z Rusijo temeljijo na Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju iz leta 1995. Leta 2008 so se začela pogajanja za sklenitev novega sporazuma, do katerega zaenkrat ni prišlo. Rusija je članica STO od leta 2012.


Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 20 %.

Davčna osnova je bruto dohodek družbe, ki vključuje dohodke iz poslovanja, pasivne dobičke in kapitalske dobičke, zmanjšan za priznane stroške, povezane s poslovanjem.

Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene po ruskem pravu ali imajo dejanski sedež uprave v Rusiji, ali ki se smatrajo za rezidente v skladu s sklenjenim davčnim sporazumom), plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Rusiji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega v Rusiji.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe, so praviloma obdavčene s 13 % davčno stopnjo. Če so izpolnjeni pogoji kapitalske povezanosti (najmanj 50 % lastništvo v obdobju najmanj 365 dni), so dividende davka oproščene. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno davčno stopnjo. V nekaterih primerih so kapitalski dobički davka oproščeni.

Neto izgube iz poslovanja, razen tistih, ki izhajajo iz neobdavčenih dejavnosti, se lahko prenesejo naprej za neomejeno obdobje do določene višine (v obdobju 2017 do 2020 do največ 50 %). Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: znižana 15,5 % davčna stopnja za naložbe v številne regije, posebni davčni režimi z ničelno stopnjo davka na dohodek podjetij za naložbe v nekatere regionalne projekte, naložbe s v okviru posebnih investicijskih pogodb in v naložbe v spodbujane teritorije ter za nekatere izobraževalne in medicinske storitve, popolna davčna oprostitev za obdobje 10 let v inovacijski center Skolkovo, možnost zmanjšanja davka za 150 % kvalificiranih stroškov za R&D idr.
 

Davek po odbitku

Dividende: 15%
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 15 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/96), ki določa, da za dividende, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 20 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 20%. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/96), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 20 %.
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/96), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska teh plačil. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Za storitve podpornih tehničnih storitev se davek po odbitku ne plačuje.
 

Davek na dodano vrednost (Nalog na dobavlennuyu stoimost -NDS)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in storitev.
Standardna stopnja znaša 18 %. Za nekatere vrste blaga velja znižana 10 % davčna stopnja. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija – subjekti, ki v Rusiji opravljajo obdavčljive transakcije, morajo biti registrirani za DDV. Od 1. 1. 2017 velja obvezna registracija tudi za tuje ponudnike digitalnih storitev v Rusiji.

Glavni davčni zakoni: Davčni zakonik Ruske federacije

Davčni sporazumi: Rusija ima sklenjenih 81 davčnih sporazumov, med drugim s sporazum s Slovenijo (RS-MP, št. 11/96).


Koristne povezave:

  • Davčna uprava: FNS (Federal'naya nalogovaya sluzhba)