Rusija

Dajatve v Rusiji

Carinske dajatve

Zunanjetrgovinski odnosi z Rusijo temeljijo na Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju iz leta 1995. Deli sporazuma, ki se nanašajo na trgovino, so namenjeni spodbujanju trgovine in naložb ter razvoju vzajemno koristnih gospodarskih odnosov.

Od leta 2012, ko se je Rusija pridružila STO, so trgovinske odnose med EU in Rusijo urejala tudi večstranska pravila STO.

Leta 2008 sta se EU in Rusija sicer začeli pogajati o novem sporazumu, vendar so bila leta 2014 pogajanja prekinjena zaradi razmer v Ukrajini.

Po ruskem napadu na Ukrajino je EU februarja 2022 proti Rusiji uvedla obsežne sankcije na vseh področjih in ji tudi prenehala priznavati ugodnosti, ki izhajajo iz članstva v STO.


Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 20 % (kombinacija zveznega in regionalnega davka). V obdobju 2017-2024 je davčna stopnja zveznega davka 3 %, regionalnega pa 17 %. Regije lahko davčno stopnjo znižajo za nekatere kategorije davčnih zavezancev (davčni rezidenti posebnih ekonomskih con, udeleženci v regionalnih naložbenih projektih...).

Podjetja, ki izpolnjujejo pogoje (ne več kot 200 mio prometa letno, do 130 redno ali pogodbeno zaposlenih, ne več kot 25% udeležba druge družbe idr.) lahko uporabljajo poenostavljeni davčni režim z nižjimi davčnimi stopnjami.

Davčna osnova je bruto dohodek družbe, ki vključuje dohodke iz poslovanja, pasivne dobičke in kapitalske dobičke, zmanjšan za priznane stroške, povezane s poslovanjem.

Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene po ruskem pravu ali imajo dejanski sedež uprave v Rusiji, ali ki se smatrajo za rezidente v skladu s sklenjenim davčnim sporazumom) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Rusiji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Rusiji.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od domače ali od tuje družbe so praviloma obdavčene s 13 % davčno stopnjo. Če so izpolnjeni pogoji kapitalske povezanosti (najmanj 50 % lastništvo v obdobju najmanj 365 dni) so dividende davka oproščene. To velja tudi za nerezidente, ki imajo v Rusiji status 'mednarodne holding družbe' in prejemajo dividende od povezane družbe (najmanj 15 % lastništvo v obdobju najmanj 365 dni), kar pa ne velja, če ima povezana družba sedež v davčno nekooperativni državi.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno davčno stopnjo. V nekaterih primerih so kapitalski dobički davka oproščeni, kar velja tudi za mednarodne holding družbe.

Neto izgube iz poslovanja, razen tistih, ki izhajajo iz neobdavčenih dejavnosti, se lahko prenesejo naprej za neomejeno obdobje do določene višine (v obdobju 2017-2024 do največ 50 %). Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: znižana 15,5 % davčna stopnja za naložbe v številne regije, posebni davčni režimi z ničelno stopnjo davka na dohodek podjetij za naložbe v nekatere regionalne projekte, naložbe v okviru posebnih investicijskih pogodb in naložbe v spodbujane teritorije ter za nekatere izobraževalne in medicinske storitve, popolna davčna oprostitev za obdobje 10 let v inovacijski center Skolkovo, možnost zmanjšanja davka za 150 % kvalificiranih stroškov za R&D idr.

Posebne olajšave so namenjene podjetjem na področju visokih tehnologij in programske opreme.
 

Davek po odbitku

Dividende: 15 %, 5 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 15 %. Za dividende, ki jih tujim delničarjem izplačajo mednarodne holding družbe, ki kotirajo na borzi, znaša do leta 2029 davčna stopnja 5 %.

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/96), ki določa, da za dividende, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 20 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 20 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/96), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 20 %.
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/96), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska teh plačil.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Za storitve podpornih tehničnih storitev se davek po odbitku ne plačuje. Ostala plačila tujim podjetjem so lahko predmet davka po odbitku po različnih stopnjah. Ob izpolnjevanju pogojev lahko slovenska podjetja v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/96) uveljavljajo oprostitev plačila davka.

 

Davek na dodano vrednost (Nalog na dobavlennuyu stoimost -NDS)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in storitev.

Standardna davčna stopnja NDS znaša 20 % Za nekatere vrste blaga (osnovna hrana, zdravila…) velja znižana 10 % davčna stopnja in znižana 16,69 % davčna stopnja (elektronske dobave). Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: ni vrednostnega praga za registracijo. Vsi subjekti, ki v Rusiji opravljajo obdavčljive transakcije, morajo biti registrirani za DDV.

Glavni davčni zakoni: Davčni zakonik Ruske federacije

Davčni sporazumi: Rusija ima sklenjenih 83 davčnih sporazumov, med drugim sporazum s Slovenijo (RS-MP, št. 11/96).

Rusija je 7. 6. 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificirala 18. 6. 2019. Za Rusijo je MLI začel veljati 1. 10. 2019.

Od začetka uporabe s Slovenijo (za davke po odbitku 1. 1. 2021, za druge davke 1. 1. 2021) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.


Koristne povezave:Posodobljeno: december 2022
 

Preberite tudi: