Italija

Dajatve v Italiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Italija je članica EU.


Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

Italijanski davčni sistem pozna dve kategoriji davčnih obremenitev:

direktni davki

 • davek na dohodek fizičnih oseb (IRPEF – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
 • davek na dohodek pravnih oseb (IRES – Imposta sul Reddito delle Società )
 • deželni davek na gospodarske dejavnosti (IRAP – Imposta Regionale sulle Attività’ Produttive)
   

indirektni davki

 • davek na dodano vrednost (IVA – Imposta sul valore aggiunto)
 • taksa na prenos lastništva nepremičnin (Imposta di registro)
 • občinski davek na nepremičnine  (IMU – Imposta municipale propria)
 • davek na nedeljene storitve (TASI – tributo per servizi)
 • davek na odpadke (TARI – tassa dei rifiuti)
 • davek na dedovanje
 • davek na finančne dohodke (obresti, dividende in royalties).
 

Davek na dodano vrednost

Po 1. maju 2004 je med Slovenijo, Italijo in drugimi članice EU vstopil v veljavo dogovor o prostem pretoku blaga in storitev, zato se v terminologiji davka na dodano vrednost srečujemo z novimi pojmi:

 • dobava blaga znotraj unije je mišljen dosedanji izvoz v države članice unije – npr. Italije;
 • pridobitve blaga znotraj unije je mišljen dosedanji uvoz iz držav članic unije – npr. Italije.


Za dobave oziroma pridobitve blaga na območju znotraj Unije namreč velja pravilo, da se obdavčijo v državi, kjer ima prejemnik blaga svoj sedež. Tako obračunan DDV pa se prejemniku prizna kot vstopni DDV.

Za izvedbo transakcij znotraj EU morajo biti subjekti z DDV vključeni v arhiv Vies (sistem za izmenjavo podatkov o DDV). VIES je sistem samodejnih izmenjav med finančnimi upravami držav članic Evropske Unije.


Identifikacijska številka

Davčni organ je do 1. maja 2004 po uradni dolžnosti izdal identifikacijsko številko za DDV vsakemu davčnemu zavezancu, ki je pred tem datumom prejel odločbo o vpisu zavezanosti za DDV v davčni register. ID številka, ki ima enak pomen kot do sedaj davčna številka, je v vseh državah članicah EU sestavljena iz kode države in različnega števila znakov (npr. za Italijo – ITXXXXXXXX). Enako kot doslej bodo morali davčni zavezanci identifikacijsko številko obvezno navajati na izdanih računih.

Nadzor ID številk
 

Davek na dohodek

Davčni zavezanci davka na dohodke so fizične osebe, družbe z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), komanditne družbe (k.d.) in vse ostale oblike osebnih družb ter nekomercialne ustanove, ki ustvarjajo:

 • zemljiške dohodke,
 • kapitalske dohodke,
 • dohodke iz delovnih razmerij,
 • dohodke iz samostojne dejavnosti,
 • dohodke iz podjetniške dejavnosti in
 • druge obdavčljive dohodke.


Za osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Italiji so obdavčljivi vsi dohodki, kjerkoli so le-ti ustvarjeni (world wide principle), medtem, ko se osebam brez stalnega prebivališča v Italiji obdavčijo samo dohodki, prejeti na ozemlju Republike Italije.

Davčna osnova je obračunana kot seštevek vseh obdavčljivih dohodkov in odbitkov morebitnih izgub pri podjetniški in samostojni dejavnosti ter z odbitkom davčno priznanih stroškov.

Davek na dohodek fizičnih oseb (IRPEF)
Aliquote IRPEF - zakon, ki je bil sprejet v letu 2007, predvideva naslednje odmere:

 • 23 % za davčno osnovo do 15.000 EUR
 • 27 % za davčno osnovo od 15.000 do 28.000 EUR
 • 38 % za davčno osnovo od 28.000 do 55.000 EUR
 • 41 % za davčno osnovo od 55.000 do 75.000 EUR
 • 43 % za davčno osnovo nad 75.000 EUR


Davku se prištejejo občinski in regionalni dodatki, ki se plačajo lokalnim oblastem glede na stalno prebivališče. Vsaka regija določi davek v najvišji meji do 3,3 %, občina pa do 0,8 %, razen v posebnih primerih (npr.: Roma Capitale 0,9 %).
Za fizične osebe zakon predvideva tudi območje neobdavčljivosti (no tax area).

Vlada predvideva 19 % olajšave v davčni napovedi davkoplačevalcev (od 2018 so prisotne nove odbitne postavke, sorazmerne z dohodkovnimi razredi).
 

Davek na dobiček podjetij

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so vse kapitalske družbe, (družba z omejeno odgovornostjo, delniško komanditna družba, delniška družba, zadruge) komercialne ustanove s sedežem v Republiki Italiji in kapitalske družbe, ki nimajo sedeža v Italiji in dosegajo obdavčljive dohodke na ozemlju Italije.
Davčna stopnja je določena v višini 33 % davčne osnove. Davčna osnova je določena kot seštevek vseh obdavčljivih prihodkov, od katerih je treba odšteti vse davčno priznane odhodke.

Zakon predvideva tudi določene posebnosti:

 • Participation exemption; prihodki pri prodaji deležev niso obdavčeni v zakonsko določenih primerih.
 • Obračun dela davčno priznanih finančnih odhodkov; zakon predvideva način preračunavanja davčno odbitnih finančnih odhodkov. Ta sistem ne velja za podjetja, ki so izbrala davčno konsolidirani izkaz ali podjetja, ki so izbrala sistem davčne transparentnosti.
 • Pravilo tanke kapitalizacije - Thin capitalisation rule; z namenom, da bi preprečili mehanizem transfera dobičkov iz ene povezane osebe na drugo v obliki finančnih odhodkov zakon predvideva posebno davčno obravnavanje prejetih obresti ali prejetih dividend.
 • Consortium relie; tudi kapitalska podjetja lahko izberejo proceduro, ko se dobički porazdelijo med družbenike glede na odstotek lastništva, ne glede na to ali so bili dobički tudi dejansko izplačani. Obdavčitev preide direktno na družbenike.

Vir: MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze
 

Davek na storitve

Sprememba davčnega sistema predvideva tudi poenostavitev procedur in zmanjšanja števila taks in posrednih davkov. V pripravi je zakonodaja za uveljavitev enotne davčne obremenitve, ki bo zamenjala sledeče takse in davke:

 • katastrski in hipotekarni davki,
 • koleki,
 • davek na državne koncesije,
 • davek na državne koncesije za korporacije,
 • davek na borzno posredniške operacije,
 • davek od prometa zavarovalnih poslov in
 • davek na zabavne prireditve.

Vir: Agenzia Entrate