Egipt

Dajatve v Egiptu


Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Egiptom temeljijo na Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med EU in Egiptom iz leta 2004, na osnovi katerega je vzpostavljeno med državami članicami EU in Egiptom prostotrgovinsko območje za industrijske izdelke in znižanje carinskih stopenj za kmetijske izdelke.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij od avgusta 2015 znaša 22.5 %.

Davčna stopnja davka na dohodek za družbe v naftnem sektorju je 40,55 %.

Davčna osnova je skupni profit družbe. Rezidenti (družbe, ki so registrirane v Egiptu, imajo središče dejanskega poslovanja v Egiptu ali so v več kot 50 % lasti domače osebe javnega prava) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Egiptu in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Egiptu.

Dividende, prejete od egiptovske družbe, niso obdavčene. Dividende, prejete od nerezidenčne družbe so vključene v davčno osnovo in obdavčene z 22,5 % stopnjo davka na dohodek.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo. Izvzeti so kapitalski dobički iz naslova delnic, ki kotirajo na egiptovski borzi (davek na kapitalske dobičke pri trgovanju na egiptovski borzi je bil sicer uveden, vendar zamrznjen do leta 2020).

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub nazaj je dovoljen gradbenim družbam za izgube iz dolgoročnih pogodbenih razmerij.

Davčne olajšave: oprostitve davka na dohodek v prostih conah za čas trajanja projektov.
 

Davek po odbitku

Dividende: ni davka po odbitku.

Obresti: 20 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 20 %.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme..) nerezidentom znaša 20 %.

Plačila podpornih tehničnih storitev: ni davka po odbitku.

Slovenija ima z Egiptom podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 16/10), ki pa še ni začel veljati.

 

Prometni davek

Prometni davek (DDV) je bil uveden septembra 2016 in se plačuje za večino dobave blaga in storitev. Standardna stopnja je 13 % (s 1. julijem 2017 se bo dvignila na 14 %).

Registracija: družba se mora obvezno registrirati za DDV, če njen letni promet 500.000 EGP.


Davčni sporazumi: Egipt ima sklenjenih 56 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 16/10), vendar sporazum še ni začel veljati.